Westdstrijdreglement Bonusvraag Januari 2019

Bonusvraag : Wedstrijdreglement Bonusvraag Januari 2019

Artikel 1 - Voorwerp van dit reglement

De wedstrijd 'Bonusvraag' wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met hoofdzetel in de Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel (België) (KBO. 0448.826.918). Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud. Het gaat om een wedstrijd met aankoopverplichting.

Artikel 2 - De wedstrijd

De deelnemers moeten per transactie van meer dan 10 Bonuspunten een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag beantwoorden.

Wie de eerste vraag correct beantwoordt en het antwoord op de tweede vraag het dichtst benadert, wint.

De wedstrijd is enkel geldig in België.

Artikel 3 - Deelnemers

De wedstrijd loopt van 06/01/2019 tot en met 05/02/2019 om 23.59.

Deelnemen aan de wedstrijd is voorbehouden voor natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn, hun verblijfplaats in België hebben, houder van een Carrefour Bonus Card zijn en een Carrefour-account op de website hebben.

Worden ook uitgesloten van deelname: alle personen die georganiseerd of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of op om het even welke andere manier samenwerken om hun winstkansen te vergroten.

Artikel 4 - Inschrijvingsmodaliteiten

Deelnemen aan de Bonusvraagwedstrijd gebeurt via de Carrefour Bonus Card-webpagina op de website bonuscard.carrefour.eu, waar klanten moeten inloggen op hun Mijn Carrefour Account.

Om deel te nemen, moet de deelnemer tijdens de duur van de wedstrijd meer dan 10 Bonuspunten gespaard hebben voor hij aan de kassa van een van onze Belgische Carrefour-winkels betaald. Enkel de aankopen waarvoor de geregistreerde Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

Om Bonuspunten te sparen, moeten deelnemers hun Carrefour Bonus Card tonen wanneer ze betalen:

- Per aankoopschijf van 2 euro* ontvangen ze 1 Bonuspunt.

- Ze ontvangen ook Bonuspunten dankzij onze promoaanbiedingen in de winkel en onze persoonlijke aanbiedingen onderaan het kasticket of verzonden per e-mail of per post.

In geval van terugname van producten, behoudt Carrefour zich het recht voor om de toegekende Bonuspunten in het kader van die aankoop in te trekken.

·Behalve leeggoed, sigaretten, gemeentelijke vuilniszakken, telefoonkaarten, cheques, geschenkkaarten en andere wettelijke uitzonderingen.

Artikel 5 - Verloop van de wedstrijd

Deelnemen aan de Bonusvraagwedstrijd gebeurt via de Carrefour Bonus Card-webpagina op de website bonuscard.carrefour.eu, waar klanten moeten inloggen op hun Mijn Carrefour Account.

Dezelfde deelnemer kan meerdere keren tijdens de hele wedstrijdperiode meermaals deelnemen (telkens hij voor meer dan 10 Bonus Punten aankoopt tijdens de wedstrijdperiode in Belgische Carrefourwinkels en waarvoor zijn Carrefour Bonus Card gescand werd).

De deelnemer schrijft zich in op de website www.carrefour.eu en klikt op de tab Bonusvraag.

De deelnemer moet inloggen op zijn Carrefour-account.

Heeft de deelnemer geen account, dan moet hij er een aanmaken door al zijn gegevens (naam en voornaam moeten identiek zijn aan die op de identiteitskaart) in te vullen.

Hij aanvaardt het reglement van de desbetreffende maand.

 Daarna beantwoordt hij de hoofd- en de schiftingsvraag.

Als de deelnemer dat wenst en als de uitgevoerde transacties dat toelaten, kan hij opnieuw deelnemen en op 2 vragen beantwoorden. Op het einde van de wedstrijd houden we enkel rekening met het antwoord dat het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, als de deelnemer ook vraag 1 correct beantwoordde. Hij kan dus maximaal één prijs winnen.

Artikel 6 - Bepaling van de winnaars en prijsuitreiking

De winnaars worden als volgt aan het einde van de wedstrijd bepaald:

Er zullen 10 winnaars zijn

10 vouchers van 5.000 Bonus Punten

De winnaars zijn diegenen die zowel de hoofdvraag als de schiftingsvraag correct beantwoorden. Als niemand de schiftingsvraag correct beantwoordt, is de winnaar diegene die de hoofdvraag correct beantwoordt en wiens antwoord het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert.

In geval van ex aequo wint de deelnemer die eerst geantwoord heeft.

Artikel 7 – Overhandiging van de prijzen

De prijzen kunnen niet worden overgedragen, omgeruild of gewijzigd en ze geven geen aanleiding tot enige compensatie in welke vorm dan ook.

De lijst van de winnaars wordt gepubliceerd op de website www.carrefour.eu. Alleen de voornaam van de winnaar wordt vermeld.

De winnaars worden ook per e-mail op de hoogte gesteld op het adres dat ze bij hun inschrijving hebben opgegeven. Hun telefoonnummers en postadres zullen worden gevraagd om de overhandiging van prijs te regelen. Indien het opgegeven adres onjuist blijkt of indien de winnaar niet antwoordt binnen de gestelde termijn, d.w.z. vóór 15/10/2018, komt de prijs weer toe aan Carrefour en verliest de winnaar elk recht op enige vergoeding.

Ook indien de prijs wordt geweigerd of om andere redenen niet aan de winnaar wordt overhandigd, komt de prijs weer toe aan Carrefour en verliest de winnaar elk recht op enige vergoeding.

Er is geen verhaal mogelijk tegen de beslissingen van Carrefour Belgium NV waarbij de winnaars worden aangewezen. Carrefour Belgium NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verstrekking van een onjuist adres, een onjuist e-mailadres of onjuiste gegevens waardoor het adres van de deelnemer onjuist of onbekend is. Carrefour Belgium NV behoudt zich het recht voor om de prijzen indien nodig te vervangen door een ander geschenk van gelijke waarde. De prijzen kunnen in geen geval worden geruild voor contant geld of een ander voorwerp, dienst of voordeel van welke aard dan ook. Er wordt niet schriftelijk of telefonisch gecorrespondeerd over het reglement, de vragen, de uitvoering, het verloop en de afhandeling van de wedstrijd. De keuze van de winnaars kan niet worden betwist. Carrefour Belgium NV behoudt zich het recht voor om de organisatie van de wedstrijd geheel of deels uit te stellen, te beperken, te wijzigen, over te zetten, te verlengen, te annuleren of te delegeren, indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar wil dit rechtvaardigen of indien dit nodig is om het goede verloop van de wedstrijd te vrijwaren. Carrefour Belgium NV aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van een dergelijke wijziging. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer automatisch volledig in te stemmen met het wedstrijdreglement.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Carrefour Belgium NV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Toch is het mogelijk dat de gegeven of overgenomen informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onjuistheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Carrefour Belgium NV of op ander door Carrefour Belgium NV openbaar gemaakt (promotie)materiaal, van welke aard dan ook, kunnen niet worden ingeroepen tegen Carrefour Belgium NV, noch aanleiding geven tot enige verplichting van Carrefour Belgium NV.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, in het bijzonder wat betreft de technische prestaties, de responstijden bij het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de risico's van onderbreking, en meer algemeen de risico's die eigen zijn aan elke verbinding met en overdracht via het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en de risico's van besmetting met virussen die op het net circuleren.

De organiserende onderneming aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de hierna opgesomde zaken, zonder dat deze opsomming limitatief is:

- de content van de diensten op de site en in het algemeen alle via de op de site geraadpleegde diensten verspreide informatie en/of gegevens;

- de overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het internet;

- een storing op het internetnetwerk die het goede verloop / de goede werking van de site verhindert;

- een defect van ontvangstapparatuur of communicatielijnen;

- het verlies van een bericht of e-mail en meer algemeen het verlies van alle gegevens;

- problemen met de bezorging of het verlies van post of elektronische post;

- problemen met de werking van de software;

- de gevolgen van een virus, bug, anomalie, technische storing;

- schade aan de computer van een deelnemer;

- een technisch, hardware- of softwareprobleem van welke aard dan ook;
die de mogelijkheid tot deelname aan de wedstrijd verhinderen of beperken of schade berokkenen aan het systeem van een deelnemer.

De organiserende onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van een onderbreking, storing van welke aard dan ook, opschorting of beëindiging van de wedstrijd, om welke reden dan ook, of voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van een verbinding met de site. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf om alle passende maatregelen te nemen om de gegevens en/of software die zijn opgeslagen op hun hardware te beschermen tegen een aanval. Het bezoeken van de site en het deelnemen aan de wedstrijd gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de persoon die het doet.

De organiserende onderneming kan in het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of een toeval buiten haar wil.

De organiserende onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die ontstaan als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd. De antwoorden worden uitsluitend op basis van een computerproces doorgestuurd en de deelnemers beseffen en aanvaarden dat de organiserende onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld voor storingen in het netwerk, verlies, vertraging of technische storingen die worden veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij het doorsturen van de formulieren en het hosten van de site.

Indien de wedstrijd moet worden overgezet, geannuleerd, geheel of gedeeltelijk onderbroken om redenen buiten de wil van de organiserende onderneming, aanvaardt deze geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

De organiserende onderneming zal zich inspannen om te verzekeren dat de wedstrijd en de site te allen tijde toegankelijk zijn, maar dit houdt geen verplichting in.

De organiserende onderneming kan de toegang tot de site en daar gepubliceerde wedstrijd op elk moment onderbreken, met name om technische redenen of om een update of een onderhoud uit te voeren. De organiserende onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en hun gevolgen.

De organiserende onderneming verbindt zich ertoe om samen met haar dienstverleners alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het systeem voor het bepalen en het tellen van de stemmen en de toekenning van de prijzen in overeenstemming is met het reglement van deze wedstrijd. Als er zich toch een storing zou voordoen en het toewijzingssysteem hierdoor wordt beïnvloed, aanvaardt de organiserende onderneming geen aansprakelijkheid ten opzichte van de deelnemers.

Artikel 9 - Digitale gegevensverwerking en vrijheden

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Carrefour Belgium NV de gegevens van de deelnemers overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

Deelnemers zijn ervan op de hoogte dat hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Carrefour voor de doeleinden van het beheer van deze wedstrijd. Carrefour geeft geen persoonsgegevens van deelnemers door aan derden zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

De organisator zal alle nodige voorzorgen nemen om de gegevens geheim te houden.

De deelnemer erkent echter dat het versturen van deze gegevens via het internet nooit zonder risico is.

De organisator bewaart de vergaarde persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor het beheer van de wedstrijd en tot maximaal 24 maanden na het einde van de wedstrijd.

Deelnemers hebben recht op toegang tot de hen betreffende gegevens en kunnen desgevallend rectificatie, wissing of overdraagbaarheid verlangen door contact op te nemen met Carrefour Belgium NV. Ze kunnen zich ook verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In geval van wissing van de gegevens of verzet tegen de verwerking, zal de deelname aan de wedstrijd worden geannuleerd. Hoe de rechten kunnen worden uitgeoefend, leest u in ons privacybeleid: https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers stemmen in met controles van hun identiteit en contactgegevens. Elke valse of verkeerde opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot uitsluiting van de deelname.

Artikel 10 - Toestemming

Deelnemers aanvaarden dat hun identiteit en hun gegevens gecontroleerd worden. Bij aanwijzingen van een valse of foute identiteit of adres, wordt de deelnemer automatisch uitgesloten.

Artikel 11 - Reglement

Er wordt niet over deze actie gecommuniceerd. Het volledige reglement is beschikbaar op www.carrefour.eu.  Dit contract is onderhevig aan het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd