Wedstrijdreglement September bonusvraag 2020

Carrefour reglement van de Wedstrijd met aankoopverplichting – Bonusvraag september 2020

 

Artikel 1 – Voorwerp van dit reglement

De wedstrijd « Bonusvraag  » (hierna genoemd « Wedstrijd ») wordt georganiseerd door Carrefour Belgium N.V met maatschappelijke zetel in de Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel (België) (KBO. 0448.826.918), hierna genoemd « Carrefour ». Het gaat om een wedstrijd met aankoopverplichting.

 

Om deel te nemen aan deze Wedstrijd moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden, alsook, als gebruiker van de Carrefour Bonus Card website, de algemene voorwaarden van Carrefour Bonus Card en de algemene voorwaarden van Carrefour Connect.. 

 

- De algemene voorwaarden van Carrefour Bonus Card zijn beschikbaar op het adres https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-bonus-card

- De algemene voorwaarden van Carrefour Connect zijn beschikbaar op het adres https://drive.carrefour.eu/nl/login/terms?termUrlCode=CONNECT

De niet-naleving van dit reglement door de deelnemer leidt automatisch tot de absolute nietigheid van zijn deelname , en desgevallend tot het verlies van wat hij gewonnen heeft, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisator daardoor kan worden ingeroepen en zonder recht op enige schadevergoeding. Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige, onvolledige of foutieve deelnames. Deelname aan deze Wedstrijd kan enkel op de manier zoals beschreven in dit reglement. 

 

Artikel 2 – De Wedstrijd

De deelnemers moeten per transactie (kasticket) van meer dan 10 Bonuspunten een hoofdvraag en een schiftingsvraag beantwoorden.

De Wedstrijd is enkel geldig in België.

 

Artikel 3 – Deelnemers

De wedstrijd loopt van 07/09/2020 t.e.m. 05/10/2020 om 23:59 uur.

Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn, hun verblijfplaats in België hebben, houder zijn van een geldige Carrefour Bonus Card en die een online Carrefour Connect aangemaakt hebben.

 

Deelname is persoonlijk en kan geenszins aan derden worden overgedragen. 

 

Zijn uitgesloten van de Wedstrijd: alle personen die eraan deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken om hun winstkansen te verhogen, en personen die door de Organisator worden verdacht van fraude of die een valse of foute identiteit hebben opgegeven. 

 

Artikel 4 – Deelneming Modaliteiten 

Deelnemen aan de Bonusvraagwedstrijd gebeurt op de Carrefour Bonus Card online pagina voor klanten ingelogd op Mijn Carrefour Connect, op de website bonuscard.carrefour.eu.

Om geldig te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer meer dan 10 Bonuspunten verzameld hebben wanneer hij tijdens de looptijd van de Wedstrijd aan de kassa passeerde van één van onze Carrefour winkels in België. Enkel de aankopen waarvoor de geregistreerde Carrefour Bonus Card werd gebruikt, komen in aanmerking.

Als de inschrijving plaatsvindt na aanvang van de Wedstrijd, wordt er rekening gehouden met alle aankopen in de Carrefour winkels sinds het begin van de Wedstrijd, op voorwaarde dat de Carrefour Bonus Card tijdens de aankoop wel degelijk werd gescand aan de kassa.

 

In geval van terugname van goederen, behoudt Carrefour zich het recht voor om de in het kader van die aankoop toegekende Bonuspunten in te trekken.

* Behalve wettelijke uitzonderingen: exclusief tabaksproducten, elektronische sigaretten, alcohol (met uitzondering van wijn, schuimwijn, bier), geschenkkaarten, laadkaarten, statiegeldflessen, gemeentelijke vuilniszakken en andere wettelijke uitzonderingen.

Artikel 5 – Verloop van de Wedstrijd

Deelname aan de Bonusvraagwedstrijd gebeurt op de Carrefour Bonus Card online pagina voor de klanten ingelogd op Mijn Carrefour Connect, op de website bonuscard.carrefour.eu.

Eenzelfde deelnemer kan meerdere keren tijdens de hele wedstrijdperiode deelnemen (telkens hij voor meer dan 10 Bonuspunten aankoopt tijdens de wedstrijdperiode in Belgische Carrefour winkels en waarvoor zijn Carrefour Bonus Card gescand werd).

De deelnemer gaat naar de website https://bonuscard.be.carrefour.eu en klikt op de tab ‘Bonusvraag’.

De deelnemer moet inloggen op zijn My Carrefour Connect-account.

Als de deelnemer geen Carrefour Connect-account heeft, dan moet hij er een aanmaken. 

Hij aanvaardt het reglement van de lopende maand (het huidige reglement). 

Daarna beantwoordt hij de hoofd- en de schiftingsvraag.

 

Hoofdvraag:

Hoeveel vakantieclubs bezit mmv

- 20

- 23

- 26

Schiftingsvraag:

Hoeveel kilo wortelen zullen er van 25/09/2020 t.em. 02/10/2020  in de hypermarkt Carrefour van Malmedy in bulk verkocht worden?

 

Het moment waarop de deelnemer deelneemt aan de Wedstrijd wordt geregistreerd. 

Eén deelname per kassaticket waarbij minimum 10 Carrefour Bonus Card-bonuspunten worden toegekend. 

Als de deelnemer dat wenst en als de door hem uitgevoerde transacties het hem toelaten, kan hij opnieuw deelnemen en de 2 vragen beantwoorden. Op het einde van de Wedstrijd wordt enkel rekening gehouden met het antwoord dat het correcte antwoord van de schiftingsvraag het dichtst benadert als hij ook vraag 1 correct beantwoordde. Hij kan dus maximaal één prijs winnen. Eén enkele prijs per deelnemer en/of gezin met dezelfde Carrefour Bonus Card-account en/of hetzelfde e-mailadres.

 

Artikel 6 – Bepaling van de winnaars

Enkel de deelnemingen waar de hoofd- en schiftingsvraag worden beantwoord en de andere gevraagde gegevens worden vermeld, zullen als geldig worden beschouwd. 

Elke deelname die onvolledig is of die op een andere manier wordt verzonden dan via bovengenoemde website of die aankomt na de einddatum van de wedstrijdperiode, wordt als ongeldig beschouwd.

De winnaars worden aan het einde van de Wedstrijd bepaald als volgt: er zullen 8 winnaars zijn.

 

De prijzen voor deze wedstrijd zijn:

8 mmv-waardebonnen van 500€ voor een verblijf in de bergen (te gebruiken op de verblijven in de mmv-catalogus voor het winterseizoen 2021). Voor een verblijf van 05/12/2020 tot 01/05/2021).

 

De 8 personen die het dichtst bij het juiste antwoord op de bijkomende vraag kwamen, krijgen 1 mmv-waardebonnen ter waarde van 500 euro.

 

Slechts 1 prijs per winnaar. De winnaars zijn degenen die zowel de hoofdvraag als de schiftingsvraag correct hebben beantwoord. Als niemand de schiftingsvraag correct beantwoord heeft, is de winnaar diegene die de hoofdvraag correct beantwoord heeft en wiens antwoord het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert.

In geval van ex-aequo wordt de winnaar via chronologische volgorde bepaald volgens de validering van diens deelname op de website conform de voornoemde voorwaarden.

 

Artikel 7 – Overhandiging van de prijzen

De prijs kan niet worden overgedragen, omgeruild of omgezet in geld en zal geen aanleiding geven tot enige compensatie in welke vorm dan ook.

 

De deelnemers worden binnen de twee weken na de sluitingsdatum van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht op het adres dat geregistreerd is in het account van de klant en moeten aangeven welke winkel ze hebben gekozen om hun prijs af te halen.

 

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en hun cadeaubon wordt binnen twee weken na de sluitingsdatum van de wedstrijd rechtstreeks naar het adres gestuurd dat op de rekening van de klant staat. De winnaars worden uitgenodigd om de mmv-website te bezoeken en hun voucher in te wisselen op het moment van de boeking.

 

Als het opgegeven e-mailadres onjuist blijkt te zijn, zal de prijs terugkeren naar Carrefour en verliest de winnaar elk recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook. De winnaars ontvangen een bevestiging van hun prijs door Carrefour via e-mai

 

Er is geen verhaal mogelijk tegen de beslissingen van Carrefour Belgium N.V. waarbij de winnaars worden aangewezen. Carrefour Belgium N.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verstrekking van een onjuist adres, een onjuist e-mailadres of onjuiste gegevens, waardoor het adres van de deelnemer onjuist of onbekend is. Indien nodig behoudt Carrefour Belgium N.V. zich het recht voor om de prijzen te vervangen door een ander geschenk van gelijke waarde. De prijzen kunnen in geen geval worden geruild voor contant geld of een ander voorwerp, een andere dienst of een ander voordeel van welke aard dan ook. Er mag niet schriftelijk of telefonisch worden gecorrespondeerd over het reglement, de vragen, de uitvoering, het verloop en de afhandeling van de Wedstrijd. De keuze van de winnaars kan niet worden betwist. Carrefour Belgium N.V. behoudt zich het recht voor de organisatie van deze Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te beperken, uit te stellen, te wijzigen, over te zetten, te verlengen, te annuleren of te delegeren, indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar wil om dit rechtvaardigen of indien de omstandigheden voor de goede werking van de Wedstrijd dit vereisen. Carrefour Belgium N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke wijziging. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de deelnemer automatisch volledig in te stemmen met het wedstrijdreglement.

 

Carrefour verstrekt, noch geeft rechtstreeks enige garantie met betrekking tot de prijs en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die (on)rechtstreeks werd veroorzaakt door de gewonnen prijs. 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Carrefour Belgium N.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en aan het beheer van haar website. Toch is het mogelijk dat de gegeven of overgenomen informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onjuistheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van  Carrefour Belgium N.V. of op ander door Carrefour Belgium N.V. openbaar gemaakt (promotie)materiaal, van welke aard ook, kunnen niet worden ingeroepen tegen Carrefour Belgium N.V., noch aanleiding geven tot enige verplichting van Carrefour Belgium N.V.

Deelname aan deze Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, in het bijzonder voor wat betreft de technische prestaties, de responstijden bij het raadplegen, opvragen en overdragen van informatie, de risico’s van onderbreking, en meer algemeen de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding met en overdracht via het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en de risico’s van besmetting met virussen die op het net circuleren.

De organiserende onderneming kan derhalve onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor volgende zaken, zonder dat deze opsomming limitatief is:

- de content van de diensten op de website  en, in het algemeen, alle via de op de website geraadpleegde diensten verspreide informatie en/of gegevens;

- de overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het internet 

- een storing op het internetnetwerk die het goede verloop/de goede werking van de website hindert; . – een defect van ontvangstapparatuur of communicatielijnen;

- het verlies van een bericht of e-mail en meer algemeen het verlies van enigerlei gegevens;

- problemen met de bezorging of het verlies van gewone post of elektronische post;

- problemen met de werking van de software;

- de gevolgen van een virus, bug, anomalie, technische storing;

- schade aan de computer van een deelnemer;

- een technisch, hardware- of softwareprobleem van welke aard dan ook, dat de mogelijkheid tot deelname aan de wedstrijd verhindert of beperkt of schade berokkent aan het systeem van een deelnemer.
 

Er wordt op gewezen dat de organiserende onderneming geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van een onderbreking, een storing van welke aard dan ook, een opschorting of beëindiging van de Wedstrijd, om welke reden dan ook, noch voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van een verbinding met de site. De deelnemers moeten zelf alle gepaste maatregelen nemen om de eigen gegevens en/of software die zijn opgeslagen op hun hardware te beschermen tegen een aanval. Het inloggen van eenieder op de site en het deelnemen aan deze Wedstrijd gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de betrokken persoon.

De organiserende onderneming kan in het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of een toeval buiten haar wil om.

De organiserende onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, enigerlei directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van deelname aan deze Wedstrijd. Aangezien de antwoorden uitsluitend op basis van een computerproces worden doorgestuurd, beseffen en aanvaarden de deelnemers dat de organiserende onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld voor storingen in het netwerk, verlies, vertraging of technische gebreken veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij het doorsturen van de formulieren en het hosten van de website.

Indien de Wedstrijd moet worden verschoven, geannuleerd, geheel of gedeeltelijk onderbroken om redenen buiten de wil van de organiserende onderneming om, dan aanvaardt deze laatste geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

De organiserende onderneming zal zich inspannen om te verzekeren dat de Wedstrijd en de website te allen tijde toegankelijk zijn, maar dit houdt geen enkele verplichting in om daarin te slagen. De organiserende onderneming kan de toegang tot de website en de daarop gepubliceerde Wedstrijd op elk moment onderbreken, met name om technische redenen of om een update of een onderhoud uit te voeren. De organiserende onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen daarvan.

De organiserende onderneming verbindt zich ertoe om samen met haar dienstverleners alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het systeem voor het bepalen en het tellen van de stemmen en de toekenning van de prijzen in overeenstemming is met het reglement van deze Wedstrijd. Als er zich desondanks toch een storing zou voordoen en het toewijzingssysteem hierdoor zou worden beïnvloed, aanvaardt de organiserende onderneming geen aansprakelijkheid ten opzichte van de deelnemers.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van deze wedstrijd verwerkt CARREFOUR BELGIUM NV, als verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de deelnemers overeenkomstig de geldende toepasbare wetgevingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met haar privacy beleid, dat beschikbaar is via de link  https://www.carrefour.eu/nl/privacy.html

 

De deelnemers zijn ervan op de hoogte dat hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Carrefour voor beheerdoeleinden van deze wedstrijd.

 

Carrefour zal geen persoonsgegevens van deelnemers doorgeven aan derden, tenzij mits voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers.

 

In het kader van het beheer van deze Wedstrijd zullen de volgende gegevens worden verwerkt tijdens deelneming aan de Wedstrijd: aanvaarding van deze algemene voorwaarden, klantnummer, antwoorden op vragen, datum en tijdstip van deelname, naam, voornaam, geslacht, taal, postadres, e-mailadres, lijst met de voor deze Wedstrijd in aanmerking komende transacties met vermelding van de desbetreffende criteria (transactiedatum, aantal verzamelde punten, het al dan niet in aanmerking komen van de transactie). 

 

De organisator zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden.

De deelnemer erkent echter dat het versturen van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

De organisator zal de verzamelde persoonsgegevens bewaren gedurende de duur die noodzakelijk is voor het beheer van deze Wedstrijd en maximaal tot 3 maanden na het einde van de Wedstrijd.

De deelnemer heeft recht op toegang tot de hem betreffende gegevens en kan desgevallend rectificatie, schrapping of overdraagbaarheid ervan vragen door contact op te nemen met respectievelijk Carrefour Belgium N.V:

 

De deelnemer heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens. In geval van verwijdering van zijn gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, zal zijn deelname aan deze wedstrijd worden geannuleerd. De deelnemer kan ons privacybeleid raadplegen via de link https://www.carrefour.eu/fr/privacy.html

 

De deelnemers stemmen in met controles van hun identiteit en contactgegevens. Iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of vals of foutief adres leidt automatisch tot uitsluiting van deelname. 

De winnaars worden geïnformeerd dat zij bij het gebruik van hun cadeaubon gevraagd zullen worden om een aantal van hun persoonlijke gegevens aan de mmv-partner te verstrekken. Als de verantwoordelijke voor de verwerking moet elke vraag over het gebruik van de persoonsgegevens door de partner rechtstreeks aan de partner worden gericht. Winnaars die bij de mmv-partner boeken, moeten de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden die systematisch op de boekingsformulieren worden vermeld.

 

Artikel 10 – Reglement

Er wordt niet over deze actie gecommuniceerd. Het volledige reglement ervan is beschikbaar op https://bonuscard.be.carrefour.eu. Dit reglement wordt beheerst door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.