You are here

REGLEMENT VAN HET SPEL « WOW 2023»

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van het spel “WOW” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be en in de applicatie van Carrefour.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen gedomicilieerd in België en die aan de kassa een coupon hebben verkregen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in de winkels Carrefour hypermarkten, Carrefour market, de Carrefour express in België of online op de website carrefour.be.

2. De Actie begint op 06/03/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 03/04/2023 om middernacht. Voor bestellingen geplaatst op Carrefour.be moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode gebeuren.

3. Van 06/03/2023 tot en met 03/04/2023 wordt aan de kassa één voucher toegekend voor elke €25 in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour Market en Express Oranje en de online aankopen op de website www.carrefour.be en voor elke aankoopschijf van 12EUR in de buurtwinkels Carrefour express, op vertoon van uw Carrefour Bonus Card of bij de aankoop van deelnemende producten die in de winkel worden aangeduid. Sigaretten en tabaksproducten, alcohol, afval, vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de aankooptranches. Klanten die niet in het bezit zijn van een Carrefour-bonuskaart ontvangen slechts één voucher voor hun aankopen, zelfs als ze meer dan € 25 bij Carrefour Hyper, Market en Express Oranje, en dan 12 € bij buurtwinkels Carrefour Express hebben gekocht.

4. Om geldig te kunnen deelnemen aan de actie moet de deelnemer in het bezit zijn van een Carrefour Bonus Card en een voucher hebben verkregen en uitgedeeld aan de kassa. Hij moet dan:

- Zich kenbaar maken in de applicatie van Carrefour of op de website bonusland.be, ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 06/03/2023 tot en met 03/04/2023. Deze authenticatiegegevens worden niet opgeslagen.

- De QR-code van de coupon scannen die hij/zij vooraf heeft verkregen aan de kassa, op de Carrefour-applicatie, of de unieke code op bonusland.be activeren of op een van de specifieke terminals van de actie die voor de duur van de actie in opslag zal worden geïnstalleerd (selectie van winkels met terminal op punt 8)

- Het reglement aanvaarden, dat kan worden geraadpleegd op de website www.bonusland.be en op de applicatie van Carrefour.

-De hoofd- en schiftingsvraag beantwoorden.

Het moment waarop de deelnemer zich inschrijft, wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de gegevens die hij/zij verstrekt juist, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 4: De winsten

1. De deelnemer zal een e-mail ontvangen waarin hij/zij wordt bedankt voor zijn/haar deelname.

2. De winnaars zijn de deelnemers die de hoofdvraag en de schiftingsvraag juist beantwoorden. Als niemand de schiftingsvraag juist heeft beantwoord, is de winnaar de deelnemer die de hoofdvraag juist heeft beantwoord en wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag ligt. Bij een gelijkstand wordt de winnaar bepaald op basis van het tijdstip van inschrijving, waarbij de deelnemer die het eerst heeft geantwoord tot winnaar wordt uitgeroepen.

3. In het totaal zijn er 10.000 winnaars die elk een aankoopbon van 50 EUR winnen. Deze bonnen zijn geldig bij Carrefour Hypermarchés, supermarkten Carrefour Market en buurtwinkels Carrefour Expressen. De geldigheidsdatums van deze bonnen zijn te vinden op punt 4.7.

4. Er wordt slechts één prijs per spelsessie toegekend per gezin in het bezit van dezelfde Carrefour Bonus Card.

5. De winsten worden verdeeld in 4 spelsessies, als volgt:

- Periode 1 (van 06/03/2023 t.e.m. 12/03/2023) : 2.500 prijzen te winnen

- Periode 2 (van 13/03/2023 t.e.m. 19/03/2023) : 2.500 prijzen te winnen

- Periode 3 (van 20/03/2023 t.e.m. 26/03/2023) : 2.500 prijzen te winnen

- Periode 4 (van 27/03/2023 t.e.m. 03/04/2023) : 2.500 prijzen te winnen

6. De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card verzonden. De coupons kunnen slechts één keer worden gebruikt per Carrefour Bonus Card-account en voor een totaalticket van minstens 50 EUR met uitzondering van tabak, alcohol, leeggoed, gemeentelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen. Terugbetaling van een eventueel restbedrag is niet mogelijk, noch contant, noch via een voucher.

7. De deelnemers zullen van hun winst 4 dagen na het einde van elke periode geinformeerd zijn en de coupons worden na iedere spelsessie naar de winnaars verstuurd, 12 dagen na het einde van de periode:

-Periode 1 : informatief verzending op 15/03/2023, verzending coupon op 23/03/2023 geldig t.e.m. 25/06/2023;

-Periode 2 : informatief verzending op 22/03/2023, verzending coupon op 30/03/2023 geldig t.e.m. 02/07/2023;

-Periode 3 : informatief verzending op 29/03/2023, verzending coupon op 06/04/2023 geldig t.e.m. 09/07/2023;

-Periode 4 : informatief verzending op 05/04/2023, verzending coupon op 14/04/2023 geldig t.e.m. 16/07/2023;

8. Als het opgegeven e-mailadres niet correct blijkt gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

9. Iedere coupon is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

10. Iedere coupon is, in combinatie met zijn Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkt en Carrefour market in België, zoals vermeld op de coupon zelf, tot en met de datum die vermeld staat op de coupon.

11. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

12. Bij weigering van de coupon of het niet-toekennen van de coupon aan de winnaar om andere redenen, gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Voor zover de bepaling van de door de deelnemer gewonnen besparingen en voordelen, uitsluitend gebeurt op basis van een computerprocédé, kan de organisator niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zonder dat de organisator verantwoordelijk kan worden gesteld. Verdacht gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot: de opzetting van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde gebruikersidentificatie - d.w.z. hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op basis van de inschrijvingsgegevens op de website -, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de accounts…

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De organisator kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gehouden.

4. De deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de organisator de deelnamekosten van de actie terugbetaalt.

6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde gegevens die door de deelnemers werden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd of onbekend e-mailadres.

7. De deelnemer kan de coupons niet inruilen voor andere koopwaren dan wat gewonnen is.

8. Mocht de Actie worden afgelast of gewijzigd (evenals de eventuele winsten) wegens overmacht of om redenen die verband houden met de door de regering genomen maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie, kan de organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Shelf Service, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op www.carrefour.be/nl/privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord op de Carrefour-platformen, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, datum en uur van inschrijving, antwoord op de algemene voorwaarden van de actie, van de Carrefour Bonus Card (indien van toepassing) en toestemming voor elektronische communicatie, e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, aantal deelnames aan de wedstrijd.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratie-pagina hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

-Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan, 3, bus 3, 1930 Zaventem

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (03/04/2023), zijnde 03/06/2023. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (03/10/2024) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: www.carrefour.be/nl/privacy.html. De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.

Artikel 8 : lijst van winkels met automaat

CRF MARKETI 055 KAPELLEN, CRF MARKETF 065 SINT TRUIDEN, CRF MARKETF 068 LUBBEEK, CRF MARKETF 072 KALMTHOUT, CRF MARKETF 074 GENTBRUGGE, CRF MARKETF 076 KORTENBERG, CRF MARKETF 081 FLEURUS, CRF MARKETF 198 ST GHISLAIN SAS, CRF MARKETF 236 EEKLO, CRF MARKETF 306 ATH, CRF MARKETF 311 JUMET, CRF MARKETF 318 KNESSELARE, CRF MARKETF 326 HUY, CRF MARKETF 335 LIEGE, CRF MARKETF 341 BUTGENBACH, CRF MARKETF 344 HOUTHALEN, CRF MARKETF 348 OOSTAKKER, CRF MARKETF 352 OOSTENDE, CRF MARKETF 363 HERK DE STAD, CRF MARKETF 364 OOSTENDE, CRF MARKETF 369 DILSEN, CRF MARKETF 370 MAASMECHELEN, CRF MARKETF 372 MOL, CRF MARKETF 380 LOKEREN, CRF MARKETF 419 GEEL, CRF MARKETF 427 BILZEN, CRF MARKETF 431 LOMMEL, CRF MARKETF 433 PHILIPPEVILLE, CRF MARKETF 472 ST AMANDSBERG, CRF MARKETF 487 ZEDELGEM, CRF MARKETF 489 HOUTHALEN, CRF MARKETF 502 MARCHE EN FAME, CRF MARKETF 509 HOTTON, CRF MARKETF 515 NAZARETH, CRF MARKETF 520 LA BOUVERIE, CRF MARKETF 522 ICHTEGEM, CRF MARKETF 523 BASTOGNE, CRF MARKETF 539 DE PINTE, CRF MARKETF 542 IXELLES, CRF MARKETF 545 OOSTENDE, CRF MARKETF 547 KESSEL-LO, CRF MARKETF 548 HERENT, CRF MARKETF 561 LA CALAMINE, CRF MARKETF 569 BERTRIX, EXPRESS ORANGE 570 LUCHTBAL, CRF MARKETF 572 ST NIKLAAS, CRF MARKETF 586 EVERE, CRF MARKETF 599 GOOREIND t'centrum, CRF MARKETF 704 EMBOURG,CRF MARKETF 706 FLORENVILLE, CRF MARKETF 708 BARCHON, CRF MARKETF 709 AALTER, CRF MARKETF 713 LINT, CRF MARKETF 714 LANAKEN, CRF MARKETF 716 MELLE, CRF MARKETF 719 AUBEL, CRF MARKETF 720 MERE, CRF MARKETF 723 HEIST OP DEN, CRF MARKETF 724 WAARSCHOOT, CRF MARKETF 726 VIRTON, CRF MARKETF 729 ASSEBROEK, CRF MARKETF 743 DINANT, CRF MARKETF 749 NEVELE, CRF MARKETF 754 LAEKEN, CRF MARKETF 756 MARIAKERKE, CRF MARKETF 762 GOSSELIES, CRF MARKETF 769 EVERGEM, CRF MARKETF 773 GENAPPE, EXPRESS ORANGE 776 BERLAAR, CRF MARKETF 777 WATERMAEL BOITSFORT, CRF MARKETF 778 TUBIZE, CRF MARKETF 835 BLATON, CRF MARKETF 851 LIEGE THIER, CRF MARKETF 853 ZELE, CRF MARKETF 889 KIELDRECHT, CRF MARKETF 1701 MOORSEL, EXPRESS ORANGE 1707 BEVEREN, CRF MARKETF 1709 LONTZEN, CRF MARKETF 1712 BOCHOLT, CRF MARKETF 1717 ANTWERPEN ZUID, CRF MARKETF 1723 DENDERMONDE, CRF MARKETF 1726 GILLY, CRF MARKETF 1730 LA LOUVIERE, CRF MARKETF 1732 QUIÉVRAIN, CRF MARKETF 1735 TOURNAI, CRF MARKETF 1742 TREMELO, CRF MARKETF 1744 MARKE, CRF MARKETF 1754 KAPELLE OP DEN BOS, CRF MARKETF 1761 PAAL, CRF MARKETF 1770 SMEERMAAS, CRF MARKETF 1777 ST HONORE, CRF MARKETF 1794 BOORTMEERBEEK, CRF MARKETF 1797 SINT NIKLAAS, CRF MARKETF 1801 TURNHOUT, CRF MARKETF 1844 LANDEN ATTENHOVEN, CRF MARKETF 1848 RUPELMONDE, CRF MARKETF 1853 BRECHT, CRF MARKETF 1861 EUPEN.