You are here

REGLEMENT VAN DE « STRIPPRIJS » ACTIE

Artikel 1: Algemeen

1. Onderhavige voorwaarden van de « STRIPPRIJS »-actie (hierna de « Actie » genoemd), zijn van toepassing op de actie georganiseerd door Carrefour Belgium N.V., met maatschappelijke zetel gelegen in Da Vincilaan 3 bus 3, 1930 Zaventem en ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna « Carrefour » genoemd).

Voor de uitvoering van deze actie (meer bepaald de ontwikkeling van de website, de behandeling van de visuals en communicatiedragers) doet Carrefour een beroep op de onderneming Touch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Terhulpsesteenweg 185 te 1170 Watermaal-Bosvoorde, met als ondernemingsnummer 0875.525.364 (hierna « Touch Agency » genoemd) .

2. Deelnemen aan deze Actie betekent de uitdrukkelijke aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder recht op enige schadevergoeding. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

De « Stripprijs »-actie (« Actie ») heeft als doel deelnemers toe te laten het stripverhaal van 2022 te belonen in de winkels van Carrefour Belgium. Deze actie verloopt door middel van een online stemming op de website van de actie www.stripaward.be. De stemming geeft recht op een Coupon van 500 Bonuspunten bij aankoop van stripverhalen die verschenen zijn vóór 23/03/2022 (NL) voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 20€.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.stripaward.be.

Artikel 2: Voorwaarden met betrekking tot de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en ingeschreven voor het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organisator.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement.

Artikel 3: Deelnamemodaliteiten en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de Carrefour hypermarkten, in bepaalde Carrefour Market supermarkten, in bepaalde Carrefour Express buurtwinkels en voor online boodschappen op carrefour.eu.

2. De stemming voor de Actie start op 28/09/2022 om 00u00 en eindigt op 28/10/2022 om 23u59. Enkel de stemmen uitgebracht tussen 28/09/2022 om 00u00 en 28/10/2022 om 23u59 zullen in aanmerking worden genomen.

3. Om geldig te kunnen stemmen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.stripaward.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 28/09/2022 . Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mail adres. Deze worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook de algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Door te stemmen ontvangt de deelnemer een Coupon. Met deze Coupon kan hij 500 Bonuspunten op zijn Carrefour Bonus Card ontvangen bij aankoop van stripverhalen die verschenen zijn vóór 23/03/2022 (NL) voor een bedrag gelijk aan of meer dan 20€. Deze Coupon is enkel geldig in de Carrefour Hypermarkten. De Coupon wordt via mail verstuurd vanaf 9/11/2022 en is bruikbaar tot 31/12/2022(einde van de actie).

In een eerste mail wordt de deelnemer bericht over de bevestiging van zijn stemming (het stripverhaal waarvoor hij gestemd heeft) en dit op de dag dat hij heeft gestemd. Een tweede mail die wordt verstuurd vanaf 9/11/2022 bevat de Coupon die geldig is in een Carrefour Hypermarkt. In een laatste e-mail wordt de deelnemer ingelicht over de winnaar van het Stripverhaal voor het jaar 2022, op 1/12/2022.

5. Indien de deelnemer beslist zich uit te schrijven voor de e-mails (via de opt-out in deze e-mails), wordt zijn deelname aan de actie geannuleerd en zal het niet meer mogelijk zijn hem de drie bovengenoemde e-mails toe te sturen. Hij zal dus geen recht meer hebben op de gewonnen prijs van deze actie zoals vermeld in Artikel 4.

6. Het is niet toegestaan meer dan één keer te stemmen.

Artikel 4: Wat valt er te winnen

1. De prijs wordt toegekend van zodra de deelnemer deelgenomen heeft aan de actie door middel van stemming. De prijs wordt verstuurd via een Coupon bij afsluiting van de actie (vanaf 9/11/2022). De mogelijke prijs is de volgende: bij aankoop van een bedrag gelijk aan of hoger dan 20€ voor stripverhalen, verschenen vóór 23/03/2022, kan de deelnemer 500 Bonuspunten ontvangen op zijn Carrefour Bonus Card.

2. De Coupon met 500 Bonuspunten wordt doorgemaild vanaf 9/11/2022.

3. De deelnemer moet zijn Coupon aanbieden aan de kassa of deze scannen in een Carrefour Hypermarkt om te genieten van zijn prijs.

4. Als het opgegeven e-mailadres onjuist blijkt, keert de Coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm dan ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. De Coupons zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden, noch worden ingeruild tegen geld of andere producten.

6. Elke Coupon is geldig, in combinatie met de Carrefour Bonus Card, in de Carrefour Hypermarkten, tot en met de datum die vermeld staat op de Coupon.

7. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent deze Actie moet worden verstuurd via ons contactformulier dat beschikbaar is op https://support.carrefour.eu/hc/nl.

8. Bij weigering van de Coupon, of bij niet-toekenning van de Coupon, keert de Coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm dan ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Voor zover de bepaling van de door de deelnemer gewonnen voordelen uitsluitend gebeurt op basis van een computerprocédé, kan de organisator niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zonder dat de organisator verantwoordelijk kan worden gesteld. Verdacht gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot: de opzetting van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde gebruikersidentificatie– d.w.z. hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op basis van de inschrijvingsgegevens op de website –, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de accounts, …

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De organisator kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gehouden. In geval van vroegtijdige stopzetting van de Actie zullen de reeds gespaarde Bonuspunten uitgekeerd worden.

4. De deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de organisator de deelnamekosten van de actie terugbetaalt.

6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde gegevens die door de deelnemers werden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. De deelnemer mag de coupon niet inwisselen tegen andere goederen of winsten.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn coupon.

9. Mocht de Actie worden geannuleerd wegens overmacht, kan de organisator daar geenszins aansprakelijk voor worden gehouden.

Artikel 6: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van deze actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en de onderneming Touch, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de toepasbare wetgevingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform haar Privacy Beleid, beschikbaar op https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: Carrefour Bonus Card-nummer, postcode, geboortedatum, als de deelnemer inlogt met zijn Carrefour Bonus Card, e-mailadres en paswoord als de deelnemer inlogt via zijn Carrefour-account, alsook taal, geslacht, naam, voornaam, , e-mailadres, statistieken met betrekking tot e-mails, alsmede de mogelijke opt-out van e-mails in verband met deze actie, gebruikersnaam , datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden van deze actie, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten (indien nodig), het antwoord van de stemming.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Touch Agency voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De organisator zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent evenwel dat de verzending van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen deze te corrigeren, in te perken of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

● via ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249;

● telefonisch via het nummer 0800/9.10.11;

● schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3 bus 3, 1930 Zaventem

De organisator bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor het beheer van deze Actie en tot maximaal twee maanden na afloop ervan (31/12/2022), zijnde tot uiterlijk 02/03/2023.

De deelnemer heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. In geval van schrapping van zijn gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, wordt zijn deelname aan de Actie geannuleerd. Gelieve voor de uitoefening van deze verschillende rechten ons privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische uitsluiting van deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.