You are here

REGLEMENT VAN DE « STRIPPRIJS » ACTIE

Artikel 1: Algemeen

1. Onderhavige voorwaarden van de « STRIPPRIJS »-actie (hierna de « Actie » genaamd), zijn van toepassing op de actie georganiseerd door Carrefour Belgium S.A., met maatschappelijke zetel gelegen in de Olympiadenlaan, 20 te 1140 Evere en ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna « Carrefour » genoemd).

Voor de uitvoering van deze actie (meer bepaald de ontwikkeling van de website, de behandeling van de visuals en communicatiedragers) doet Carrefour een beroep op de onderneming Touch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Arnaud Fraiteurlaan 15-23, bus A12, 1050 Elsene, met als ondernemingsnummer 0875.525.364 (hierna « Touch Agency » genoemd) .

2. Deelnemen aan deze Actie betekent de uitdrukkelijke aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder recht op enige schadevergoeding. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

De « Stripprijs »-actie (« Actie ») heeft als doel deelnemers toe te laten het stripverhaal van 2019 te belonen in de winkels van Carrefour Belgium. Deze actie verloopt door middel van een online stemming die recht geeft op een Coupon van 500 bonuspunten bij aankoop van stripverhalen voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 20€.

3. Het reglement is beschikbaar op de website.

Artikel 2: Voorwaarden met betrekking tot de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organisator.

Artikel 3: Deelnamemodaliteiten en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de Carrefour hypermarkten, in bepaalde Carrefour Market supermarkten, in bepaalde Carrefour Express buurtwinkels en op carrefour.eu.

2. De stemming voor de Actie start op 25 september 2019 om 00u00 en eindigt op 23 oktober 2019 om 23u59. Enkel de stemmen uitgebracht tussen 25 september 2019 om 00u00 en 23 oktober 2019 om 23u00 zullen in aanmerking worden genomen.

3. Om zich in te schrijven moet de deelnemer eerst dit reglement lezen en aanvaarden. Vervolgens kan de deelnemer stemmen door zich op de website www.bd2019.be te authentificeren aan de hand van zijn Bonus Card Carrefour of zijn Carrefour account (www.carrefour.eu) en dit vanaf 25 september 2019 om 00u00 tot 23 oktober 2019 om 23u59. Deelnemers mogen slechts één keer stemmen. De deelnemer waarborgt dat de door hem verstrekte gegevens correct, bijgewerkt en volledig zijn.

4. Door te stemmen ontvangt de deelnemer een Coupon. Met deze Coupon kan hij 500 bonuspunten op zijn Carrefour Bonus Card ontvangen bij aankoop van stripverhalen voor een bedrag gelijk aan of meer dan 20€. Deze Coupon is enkel geldig in de Carrefour Hypermarkten. De Coupon wordt via mail verstuurd vanaf 31 oktober 2019 en is bruikbaar tot 31 december 2019 om 23u59. In een eerste mail wordt de deelnemer bericht over de bevestiging van zijn stemming (het stripverhaal waarvoor hij gestemd heeft) en dit op de dag dat hij heeft gestemd. Een tweede mail die wordt verstuurd vanaf 31 oktober 2019 bevat de Coupon die geldig is in een Carrefour Hypermarkt. In een laatste e-mail wordt de deelnemer ingelicht over de winnaar van het Stripverhaal voor het jaar 2019, op 20 november 2019.

5. Indien de deelnemer beslist zich uit te schrijven voor de e-mails (via de opt-out in deze e-mails), wordt zijn deelname aan de actie geannuleerd en zal het niet meer mogelijk zijn hem de drie bovengenoemde e-mails toe te sturen. Hij zal dus geen recht meer hebben op de gewonnen prijs van deze actie zoals vermeld in Artikel 4.

Artikel 4: Wat valt er te winnen

1. De prijs wordt toegekend van zodra de deelnemer deelgenomen heeft aan de actie door middel van stemming. De prijs wordt verstuurd via een Coupon bij afsluiting van de actie (vanaf 31 oktober 2019). De mogelijke prijs is de volgende:

2. Bij aankoop van een bedrag gelijk aan of hoger dan 20€ voor stripverhalen, kan de deelnemer 500 bonuspunten ontvangen op zijn Carrefour Bonus Card.

3. De Coupon met 500 bonuspunten wordt doorgemaild vanaf 31 oktober 2019.

4. De deelnemer moet zijn Coupon aanbieden aan de kassa of deze scannen in een Carrefour Hypermarkt om te genieten van zijn prijs.

5. Als het opgegeven e-mailadres onjuist blijkt, keert de Coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm dan ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

6. De Coupons zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden, noch worden ingeruild tegen geld of andere producten.

7. Elke Coupon is geldig, in combinatie met de Carrefour Bonus Card, in de Carrefour Hypermarkten, tot en met de datum die vermeld staat op de Coupon.

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent deze Actie moet worden verstuurd via ons contactformulier dat beschikbaar is op https://support.carrefour.eu/hc/nl.

9. Bij weigering van de Coupon, of bij niet-toekenning van de Coupon, keert de Coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm dan ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Voor zover de bepaling van de door de deelnemer gewonnen besparingen en voordelen uitsluitend gebeurt op basis van een computerprocédé, kan de organisator niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zonder dat de organisator verantwoordelijk kan worden gesteld. Verdacht gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot: de opzetting van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde gebruikersidentificatie– d.w.z. hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op basis van de inschrijvingsgegevens op de website –, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de accounts, …

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De organisator kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gehouden.

4. De deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de organisator de deelnamekosten van de actie terugbetaalt.

6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde gegevens die door de deelnemers werden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. Mocht de Actie worden geannuleerd wegens overmacht, kan de organisator daar geenszins aansprakelijk voor worden gehouden.

Artikel 6: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van deze actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en de onderneming Touch, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de toepasbare wetgevingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform haar Privacy Beleid, beschikbaar op https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer en de organisatie van deze actie: het nummer van de Bonus Card, de postcode en de geboortedatum indien de deelnemer zich authentificeert via ziin Carrefour Bonus Card; het e-mailadres en paswoord indien de deelnemer zich authentificeert via ’zijn Carrefour account. Er zullen ook andere gegevens worden verwerkt, het gaat over : de taal, het geslacht, de naam, de voornaam, statistieken gelinkt aan de e-mails, de gebruikersnaam, de datum en het tijdstip van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden van de actie, de Carrefour Bonus Card (in voorkomend geval), de toestemming met elektronische communicatie.

De Deelnemers worden erover ingelicht dat hun persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium N.V. en de onderneming Touch voor de uitvoering van deze Actie. Indien de deelnemer zijn voorafgaande toestemming gegeven heeft door het daartoe voorziene vakje op het inschrijvingsformulier aan te kruisen voor akkoord, kan Carrefour Belgium N.V. diens persoonsgegevens gebruiken om hem in te lichten over de volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De organisator zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent evenwel dat de verzending van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen deze te corrigeren, in te perken of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V:

● via ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249;

● telefonisch via het nummer 0800/9.10.11;

● schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst –Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel

De deelnemer heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van z’n gegevens. In geval van schrapping van zijn gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, wordt z’n deelname aan de actie geannuleerd. Gelieve voor de uitoefening van deze verschillende rechten ons privacy beleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link https://www2.be.carrefour.eu/fr/content/protection-de-la-vie-privee.

De organisator bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor het beheer van deze actie en tot maximaal twee maanden na afloop ervan (23/10/2019), zijnde tot uiterlijk 23/12/2019.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische uitsluiting van deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.