You are here

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE “SPLASH CASH”

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de spaaractie “Splash Cash” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.splashcash.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.be.

2. De Actie begint op 14/06/2021 (startdatum van de Actie) en eindigt op 12/09/2021 om middernacht. Voor bestellingen op carrefour.eu moeten opnames of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden. De coupons, om de gespaarde Bonuspunten te krijgen op het einde van de actie, kunnen worden gedownload in een e-mail verzonden vanaf 24/09/2021 en bruikbaar tot de datum die op de coupon zelf geschreven staat, namelijk 30/11/2021 (einddatum van de actie) om middernacht.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer:

- zich kenbaar maken op de website www.splashcash.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 14/06/2021 tot en met 12/09/2021. Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mail adres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

o De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

o Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

o De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card waarmee hij/zij deelneemt.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor Bonuspunten door deelnemende producten (zie Art 3.7) te kopen. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de boodschappen tussen 14/06/2021 en 12/09/2021 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

5. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

6. Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot dezelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

7. Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van de volgende merken: Carte d’Or, Emmi, Fermette, Hellmans, Zwan (enkel de worstjes), De Vegetarische Slager, Aubel, Tuc, Venus, Carrefour Frisdranken (sportdranken, cola's, bruisende en niet-bruisende limonades, ijsthee) & Ferriol cava.

8. De waarde die wordt meegeteld voor de actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

9. Het spaarniveau van de deelnemer wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd. Om de 2 weken, wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de status van zijn spaarniveau via mail.

Artikel 4: Winsten

1. De winsten worden uitgekeerd volgens het bereikte spaarniveau op het einde van de spaaractie (12/09/2021). De mogelijke winsten zijn de volgende:

● Bij aankoop van € 20 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 250 Bonuspunten;

● Bij aankoop van € 35 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 500 Bonuspunten;

● Bij aankoop van € 50 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 1000 Bonuspunten;

● Bij aankoop van € 80 aan deelnemende producten spaart de deelnemer 2000 Bonuspunten.

De winsten zijn niet cumulatief.

2. De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card verzonden. De coupon kan slechts eenmaal per account worden gebruikt.

3. De coupon wordt per e-mail verstuurd vanaf 24/09/2021.

4. Om de coupon te verzilveren toont de deelnemer, bovenop zijn Carrefour Bonus Card, zijn coupon aan de kassa wanneer hij voor de tegenwaarde in euro aan deelnemende producten heeft gekocht. Voor de verschillende spaarniveaus zijn dit:

● Bij 250 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 2.5;

● Bij 500 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 5;

● Bij 1000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 10;

● Bij 2000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 20.

De Bonuspunten worden op die manier op de rekening van de deelnemer bijgeschreven.

5. Als het opgegeven e-mail adres niet correct blijkt gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welk vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

6. Iedere coupon is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

7. Iedere coupon is, in combinatie met zijn Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkt, Carrefour market en buurtwinkel Carrefour express in België, zoals vermeld op de coupon zelf, tot en met de datum die vermeld staat op de coupon of online op carrefour.be.

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: https://support.carrefour.eu/hc/nl/.

9. Bij weigering van de coupon of het niet-toekennen van de coupon aan de winnaar om andere redenen, gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocédé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

1. Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. Als de actie vroegtijdig beëindigd wordt, zal dat geen gevolgen hebben voor de Bonuspunten die de deelnemer al heeft gespaard. Die zullen aan hem/haar worden teruggegeven.

1. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

1. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

1. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

1. De deelnemer kan zijn coupon enkel inruilen voor de cadeaus zoals hierboven beschreven.

1. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de bon.

1. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze actie: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e-mailstatistieken, gebruikersnaam, wachtwoord, postcode, Bonus Card-nummer, datum en uur van inschrijving, antwoord op de algemene voorwaarden van de actie (en van de Carrefour Bonus Card indien van toepassing), antwoord op de toestemming voor elektronische communicatie, in aanmerking komende consumptiegewoonten, aantal aangekochte deelnemende producten, aantal gespaarde Bonuspunten.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totaal aantal Bonuspunten.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Touch Agency voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

● Via ons contactformulier, beschikbaar op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/;

● Per telefoon op 0800/9.10.11;

● Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (30/11/2021), zijnde 31/12/2021.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.