You are here

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD “Red Devils Augustus 2022”

Artikel 1: Algemeen

1. De huidige voorwaarden van de wedstrijd “Red Devils Augustus 2022” (hierna de 'Actie'), zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium N.V. met als maatschappelijke zetel, Da Vincilaan 3 bus 3 te 1930 Zaventem en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering van de prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service N.V. met als maatschappelijke zetel, Z1 Research Park 50, te 1731 Zellik en met ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn/haar deelname evenals het verlies van zijn/haar winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan deze beschreven in het huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. De deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klanten van Carrefour Belgium ingeschreven voor het Carrefour Bonus Card-programma.

2. De deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market en de buurtwinkels Carrefour express.

2. De Actie begint op 01/08/2022 (startdatum van de Actie) en eindigt op 04/09/2022 om middernacht.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn/haar Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 01/08/2022 tot en met 04/09/2022.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

● De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

● Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn/haar gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

● De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card waarmee wordt deelgenomen.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefour winkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card werd gescand aan de kassa bij de aankoop.

5. Het is toegestaan om meer dan één keer per Carrefour Bonus Card deel te nemen. Verschillende kaarten op dezelfde rekening dragen bij tot dezelfde Actie.

6. Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten die door Carrefour verkocht worden, met uitzondering van tabak, alcohol, leeggoed, gemeentelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen.

7. Het aantal aankopen van de deelnemer wordt gedurende de Actie door Carrefour gevolgd. 48 uur na de aankoop ontvangt de deelnemer een e-mail met een link naar de wedstrijd. Elke 2 weken wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de status van zijn/haar aankopen via mail.

Artikel 4: De wedstrijd

1. Elke aankoopschijf van €20, met uitzondering van tabak, alcohol, leeggoed, gemeentelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen tussen 01/08/2022 en 28/08/2022 geeft recht op een deelname aan de wedstrijd. Enkel de boodschappen waarvoor de Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

● Deelnemers ontvangen 1 deelname per aankoopschijf van 20€

● (20€= 1 deelname / 40€= 2 deelnames / 60€= 3 deelnames / enz...)

2. De extra deelnames kunnen gebruikt worden door in te loggen op https://bonusland.win.carrefour.eu/nl/rode-zomer . Elke 2 weken zal er in de statusmail van Bonusland de extra deelnames vermeld worden met een link naar de wedstrijdvragen.

3. Er kan tot 24/10/2021 tot 23:59 worden deelgenomen aan de wedstrijd op de website: https://bonusland.win.carrefour.eu/nl/rode-zomer

Artikel 5: Toewijzing van de winst

1. De winnaar is de persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden:

- Hij of zij moet correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door zijn/haar gegevens in te vullen en minstens één deelnemend product te kopen.

- Hij of zij moet correct geantwoord hebben op de hoofdvraag van de wedstrijd alsook op de schiftingsvraag. Als niemand de schiftingsvraag correct heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvraag correct beantwoord heeft en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt.

In geval van ex aequo wordt de eerste die het juiste antwoord geeft, als winnaar aangewezen.

2. De te winnen prijzen zijn de volgende:

• Van de 1ste tot de 10de prijs : 1 gesigneerd voetbalshirt (10 prijzen te winnen.

• Van de 11de tot de 140ste prijs : 1 niet-gesigneerd voetbalshirt (130 prijzen te winnen).

• Van de 141ste tot de 390ste prijs : een duo-ticket voor de wedstrijd Belgïe/Wales op 22/09/2022 (250 duo-tickets te winnen).

● Vanaf de 391ste : 20.000 winnaars van een voucher voor een chipspakket.

3. De winnaars zullen vanaf 13/09/2022 per email gecontacteerd worden door:

• Carrefour die de wedstrijdtickets via een email met een link naar de tickets zal sturen. Voor de chipspakketten zullen de winnaars via email een voucher krijgen die in alle Carrefour winkels bruikbaar zal zijn.

● Shelf Service die de voetbalshirts zal uitreiken en hiervoor via mail hun privé-adres en telefoonnummer vragen. Dit enkel om aan het transportbedrijf door te geven om zo de prijzen thuis te kunnen afleveren. In het geval dat een klant, volgens een transport probleem zijn prijs niet kan krijgen, mag hij Shelf Service aan de volgende adres contacteren : info@promoengine.io

4. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard dan ook.

5. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de 3 maanden na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn/haar recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

6. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

2. Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement, de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

3. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig voor zijn eigen risico is.

4. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers van Carrefour een terugbetaling eisen van de deelnemingskosten aan de Actie.

5. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

6. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gesteld. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden in geval van annulatie door Covid, of alle andere maatregelen die genomen worden om tegen covid te strijden, op het moment dat de wedstrijd zal plaatsvinden en het onmogelijk is voor een winnaar om bij de wedstrijd aanwezig te zijn.

7. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

● Elk geval van overmacht of een beslissing van de autoriteiten die het de winnaar onmogelijk maakt om van de prijs te genieten, hetzij op het vlak van transport, hetzij op eender welke andere manier.

● Ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard dan ook en hoe dan ook veroorzaakt, voortvloeiend uit de deelname aan deze wedstrijd, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook.

● Door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen in welke vorm dan ook.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Shelf Service, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totale aantal Bonuspunten.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium N.V. en Shelf Service voor de uitvoering van de huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, moet laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier aangevinkt hebben en kan Carrefour Belgium N.V. zijn/haar persoonlijke gegevens gebruiken om hem/haar op de hoogte te houden van toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Om hun prijs te kunnen krijgen, zal aan de winnaars van de 140 eerste prijzen gevraagd worden om hun volledige privé-adres en telefoonnummer aan Carrefour/Shelf Service mee te delen, om vervolgens deze informatie aan de transporteur door te geven die de prijzen dan via levering aan de betrokken personen zal bezorgen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en kan eventueel vragen deze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3 bus 3, 1930 Zaventem."

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (04/09/2022), zijnde 04/11/2022. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (04/03/2024) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn/haar gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn/haar deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn/haar rechten uit te oefenen kan hij/zij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal uitgevoerd en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.