You are here

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD “Panini /Rode Duivels”

Artikel 1: Algemeen

Huidige voorwaarden van de spaaractie “Panini/Rode Duivels” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service”).

Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

Het reglement is beschikbaar op de website www.Bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen.

Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market en de nabijgelegen winkels Carrefour Express.

De Actie begint op 19/10/2022 (startdatum van de Actie) en eindigt op 15/01/2023 om middernacht.

Voor elk compleet Panini Rode Duivels 2022-album dat gescand wordt aan de kassa in de hypermarkten Carrefour, Carrefour Market en Carrefour Express kan de deelnemer profiteren van een voorkeurtarief voor een duoticket voor een wedstrijd van de Rode Duivels. Nadat hij zijn aankoop heeft gedaan en zijn Carrefour Bonus Card heeft gescand aan de kassa, krijgt de deelnemer een ticket met een unieke code om zijn ticket te bestellen op bonusland.be.

Om geldig deel te nemen aan de Actie, moet de deelnemer

- Een Panini Rode Duivels 2022-album volmaken en laten valideren aan de kassa in een Carrefour-winkel, vóór 31/12/2022

- Zijn aankoop doen door de barcode in het Panini Rode Duivels 2022-album te scannen, die recht geeft op het voorkeurtarief voor een duoticket.

- Zich aanmelden op de website Bonusland.be, ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en Carrefour Connect-wachtwoord, van 19/10/2022 tot en met 15/01/2023. Deze autentificatiegegevens worden niet opgeslagen.

- De unieke code op het kasticket van de aankoop van de wedstrijdtickets activeren op www.Bonusland.be.

- Dit reglement aanvaarden, dat ook beschikbaar is op www.Bonusland.be-

- De wedstrijd kiezen die hij wil bijwonen op basis van de beschikbaarheid. Het aantal beschikbare plaatsen voor elke wedstrijd staat op de website www.bonusland.be.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft voor de actie wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 4: Aankopen

De deelnemer ontvangt onmiddelijk een bevestiging van zijn bestelling via mail.

Tickets worden per e-mail naar de deelnemer verzonden op het adres dat hij eerder heeft ingevuld (geldig voor een thuiswedstrijd gekozen door Carrefour en in functie van de sportieve kalender, van de beschikbaarheid van de plaatsen in het stadion en het ter beschikking stellen van tickets door de RBFA).

Tickets worden uiterlijk twee weken vóór de datum van de wedstrijd waarvoor de tickets zijn besteld, verzonden.

Indien het ingevulde e-mailadres foutief is of indien de aankoper niet reageert binnen de vermelde termijn, komt de prijs Carrefour toe en verliest de aankoper elk recht op een compensatie, in welke vorm dan ook. Carrefour neemt hierin geen enkele aansprakelijkheid.

Iedere geschreven vraag over de Actie moet via het contactformulier, beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/nl, gesteld worden.

Indien de aankoper zijn tickets aanvaardt, engageert hij zich indien nodig de geldende regels rond de pandemie COVID-19 en de geleidelijke uitstap te respecteren alsook alle andere geldende regels opgelegd door de organisator van de wedstrijd.

De uitgegeven tickets kunnen in geen geval worden teruggenomen of geruild, ongeacht de reden. Als echter alle tickets die te koop worden aangeboden niet verkocht geraken, kan de koper contact opnemen met https://support.carrefour.eu/hc/nl om te zien of zijn bestelling kan gewijzigd worden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

Carrefour kan niet aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn wedstrijd tickets.

Het aantal plaatsen dat voor elke wedstrijd aangeboden wordt, is afhankelijk van de beschikbaarheid. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onbeschikbaarheid van plaatsen op een van de aangeboden wedstrijden.

Indien de Actie (en de aankopen) geannuleerd word door overmacht of door de overheid opgelegde maatregelen in het kader van COVID-19,, kan Carrefour niet aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totaal aantal Bonuspunten.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst –Da Vincilaan 3, Bus 3, 1930 Zaventem.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (15/01/2023), zijnde 15/03/2023. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (15/07/2024) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van uw gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om uw rechten uit te oefenen kan u onze privacy policy raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.