You are here

REGLEMENT VAN HET SPEL “Mondelez : Oreo” S10-S18

Artikel 1: Algemeen

1.Huidige voorwaarden van het spel “Mondelez : Oreo” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’).

2.Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3.Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1.Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2.Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3.Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4.De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1.De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.eu.

2.De Actie begint op 06/03/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 07/05/2023 om middernacht. Alleen de boodschappen tussen 06/03/2023 en 30/04/2023 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden. Voor bestellingen op carrefour.eu moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden. Deelnames mogen tot 07/05/2023 ommiddernacht op de website Bonusland.be gebruikt worden.

3.Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 06/03/2023 tot en met 30/04/2023.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

°De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

°Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

°De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card waarmee wordt deelgenomen.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4.Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor deelnames aan het spel door deelnemende producten (zie Art 3.7) te kopen. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen en scannen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de boodschappen tussen 06/03/2023 en 30/04/2023 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

5.Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

6.Het is toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

7.Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van de OREO merk die verkocht worden bij Carrefour Belgium.

8.De waarde die wordt meegeteld voor de actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

9.Het aantal aankopen van de deelnemer wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd.

Artikel 4: Het Spel

1.De aankoop van de deelnemende producten tussen 06/03/2023 en 30/04/2023 geeft recht op een deelname op het “Oreo” spel

-Bij aankoop van 1 OREO product: 1 deelname aan het spel

-Bij aankoop van 2 OREO producten: 2 deelnames aan het spel

-Bij aankoop van 3 OREO producten: 3 deelnames aan het spel

-En zo voort...

Enkel de aankoop van de deelnemende producten waarvoor de Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

2.De extra deelnames kunnen gebruikt worden door in te loggen op www.bonusland.be.

3.Er kan tot 07/05/2023 middernacht worden deelgenomen aan het spel.

4. Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

⦁ Dit spel is geen kansspel in de betekenis van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Het is ook geen loterij in de zin van artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht.

⦁ Het spel is een "competentie" spel om een zo hoog mogelijke score te behalen. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk Oreo-producten te verzamelen

⦁ In geval van gelijke score is degene die het hoogste score eerst heeft gedaan de winnaar. Het is het tijdstip van het einde van het spel die in dat geval de winnaar zal bepalen

Artikel 5: Toewijzing van de winst

1.De winnaars zijn de personen die voldoen aan alle actievoorwaarden:

-Ze moeten correct ingeschreven zijn op de website van de actie door hun gegevens in te vullen en minstens één deelnemend product hebben gekocht.

-Ze moeten correct en zo snel mogelijk aan de game spelen, en moeten een van de beste 290 scores krijgen. Bij gelijke stand wordt degene die het eerst speelt tot winnaar uitgeroepen. Er wordt rekening gehouden met het tijdstip waarop het spel eindigt.

2. In totaal zullen er 290 winnaars zijn.

3. De te winnen prijs zijn de volgende:

°1ste Prijs : een X-Box series-S OREO console

°Van de 2de tot de 4de Prijs : een gaming stoel OREO

°Van de 5de tot de 15de Prijs : een audio headset X-Box

°Van de 16de tot de 290ste Prijs : een X-Box Ultimate Game Pass 3 Maanden

4. De deelnemers zullen vanaf 12/05/2023 via mail gecontacteerd worden over hun resultaten aan de actie.

5. In de e-mails die naar de winnaars worden gestuurd, krijgen ze de gegevens van een contactpersoon bij Mondelez. De winnaars worden uitgenodigd t.e.m. 26/05/2023 contact op te nemen met deze persoon om de levering van hun prijs te organiseren. Mondelez zal de prijzen tussen 29/05/2023 en 30/06/2023 leveren, op voorwaarde dat de winnaars zijn contactgegevens ten laatste op 26/05/2023 heeft doorgestuurd. De contactgegevens van de winnaars worden direct door Mondelez verwijderd zodra de winst is voltooid.

6. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

7. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de maand na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

8. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de actie.

9. Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1.De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedure. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2.De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat hij verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3.De organisator behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4.De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5.De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6.De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7.Indien de Actie door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

8.De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

°Elk geval van overmacht of een beslissing van de autoriteiten die het de winnaar onmogelijk maakt van de prijs te genieten, hetzij op het vlak van transport, hetzij op eender welke andere manier.

°Ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard dan ook en hoe dan ook veroorzaakt, voortvloeiend uit de deelname aan deze Wedstrijd, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook.

°Door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen in welke vorm dan ook.

°Eventuele extra kosten en/of verblijfs- of vervoerskosten - anders dan de kosten die uitdrukkelijk in dit reglement worden genoemd als zijnde gedekt door Mondelez - die de winnaar mogelijk moet maken als gevolg van

°De onmogelijkheid voor de winnaar om zijn prijs te krijgen ten gevolge van een beslissing van de autoriteiten, een weigering van de autoriteiten, het niet verschijnen van de winnaar op de dag van levering.

°De winnaar zijn prijs niet kan ontvangen wegens gezondheidscrisismaatregelen (Covid-19), quarantaine of een positieve Covid-19-test.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Shelf Service, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totale aantal Bonuspunten.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Om de prijs te verkrijgen, krijgt de winnaar een e-mail met instructies over hoe hij of zij contact kan opnemen met het partnermerk (Mondelez). De winnaar zal dan worden gevraagd zijn of haar contactgegevens te verstrekken om de prijs in ontvangst te nemen. Mondelez is dan de beheerder van deze persoonsgegevens volgens zijn eigen privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.mondelezinternational.com/Privacy-Policy

De Organisator zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

-Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

-Per telefoon op 0800/9.10.11;

-Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (07/05/2023), zijnde 07/07/2023. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (07/11/2024) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.