You are here

WEDSTRIJDREGLEMENT ZONDER AANKOOPVERPLICHTING «FOOD CRUSH»

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden van de « Food Crush »-wedstrijd (hierna « Wedstrijd » genoemd) zijn van toepassing op de Wedstrijd georganiseerd door Carrefour Belgium N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd in de Olympiadenlaan, 20 te 1140 Evere, met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna « Carrefour » genoemd). Voor de uitvoering van deze Wedstrijd (met name voor de wedstrijdorganisatie, prijsaflevering), doet Carrefour beroep op de onderneming HighCo DATA Benelux, met maatschappelijke zetel gevestigd in Kruiskouter 1, 1730 Asse, met ondernemingsnummer 0427.027.949 (hierna « HighCo DATA » genoemd).

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. De niet-naleving van dit reglement door de deelnemer leidt automatisch tot de gewone nietigheid van diens deelname, en desgevallend tot het verlies van wat hij gewonnen heeft, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisatoren daardoor kan worden ingeroepen en zonder recht op enige schadevergoeding. Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige, onvolledige of foutieve deelnames. Deelname aan deze Wedstrijd kan enkel op de manier zoals beschreven in dit reglement.

Het reglement is beschikbaar op de website mijnbonusgame.be .

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Wedstrijd is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die klant zijn bij Carrefour Belgium NV die houder zijn van een geldige Carrefour Bonus Card en in België gedomicilieerd zijn.

2. Deelname is strikt persoonlijk en kan geenszins aan derden worden overgedragen.

3. Deelname is gelinkt aan een actieve Carrefour Bonus Card-account.

4. Zijn ook uitgesloten van de Wedstrijd: alle personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, en personen die door de Organisatoren verdacht worden van fraude of die een valse of foute identiteit hebben opgegeven.

5. Medewerkers en personeelsleden van de Organisatoren en derden waar de Organisatoren een beroep op doen voor de uitwerking van de Wedstrijd en leden van hun familie die onder hetzelfde dak wonen, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Artikel 3: Deelnemingsmodaliteiten en –voor-waarden

1. De Wedstrijd is enkel geldig in België op de site mijnbonusgame.be

2. De Wedstrijd begint op 04/02/2019 en eindigt op 03/03/2019 om middernacht.

Om aan deze Wedstrijd deel te nemen, melden gebruikers zich aan via het platform op de website mijnbonusgame.be, ofwel met de pincode (Carrefour Bonus Card nummer, gecodeerde geboortedatum en postcode)

- ofwel met de Login/Password Carrefour Connect.

De deelnemer wordt ook verzocht om

- het reglement van deze Wedstrijd te aanvaarden,

- eventueel de voorwaarden van het Bonus Card getrouwheidsprogramma te aanvaarden.

3. Het « Food Crush » spel van deze Wedstrijd gaat als volgt:

Zet drie of meer producten van dezelfde soort op een rij. Het spel bestaat erin de producten te verplaatsen in eender welke richting om 3 of meer producten van dezelfde soort op één rij te krijgen. Als deze naast elkaar staan, worden de producten verpletterd en vervangen door andere producten, waarmee je een reeks bijkomende rijen kan vormen.

De deelnemer heeft een beperkte speelduur en moet zoveel mogelijk punten verzamelen.

4. Alleen de deelnames waarbij een score is behaald (zelfs 0), alsook alle andere hierboven genoemde gegevens worden als geldig beschouwd.

5. Elke deelname die onvolledig is of op een andere manier wordt verzonden dan via bovengenoemde website en die aankomt na de einddatum van de wedstrijdperiode, wordt als ongeldig beschouwd.

6. De deelnemer mag slechts één keer per dag deelnemen, één deelname per Bonus account. Eenzelfde Bonus account kan dus één keer per dag spelen. Door dagelijks deel te nemen, kan de deelnemer zijn score verhogen, maar de score wordt niet gecumuleerd. Om de winnaar(s) te bepalen zal rekening worden gehouden met de beste score die op het einde van de actie werd behaald voor iedere Bonus account.

Artikel 4. Prijswinnaars

De winnaar is de persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden:

Hij of zij moet correct ingeschreven zijn op de website van de Wedstrijd door zijn/haar gegevens in te vullen.

Op het einde van de maand van de Wedstrijd (zie Artikel 5), is de winnaar degene die de hoogste score van het « Food Crush » spel behaald heeft. Bij gelijkspel wordt de winnaar bepaald door zijn datum van deelname. Diegene met de vroegste deelname (dag en tijdstip) wordt als winnaar aangewezen.

De aanduiding van de winnaars kan op geen enkele wijze worden betwist, behalve in geval van een ernstige of opzettelijke fout van de Organisatoren.

Artikel 5: Toekenning en omschrijving van de prijzen

1. Er zullen 16 wedstrijdwinnaars zijn, in de volgorde van rangorde (stijgend) zoals hierna beschreven, gedurende de volledige wedstrijdperiode. Op het einde van de maand (na afloop van de geldigheidsperiode van de Wedstrijd) zal er een tabel van de beste scores worden opgesteld.

1. De volgende prijzen zijn te winnen (van de laagste tot de hoogste score van de deelnemers) :

Van de 1e tot de 5e winnaar: de 5 eerste winnaars: 5 Tandem parachutesprongen bij SkyDive Spa (geldig tot 30 juni 2019)

De 6e prijs: een prepaid kaart ter waarde van 150 €

De 7e prijs: een prepaid kaart ter waarde van 100 €

Van de 8e tot de 16e prijs: een prepaid kaart ter waarde van 50 €

De wedstrijdwinnaars zullen vóór 19 maart 2019 per e-mail worden gecontacteerd.

2. De prijzen worden per e-mail verstuurd (inclusief de toekenning van de Bonuspunten op de Carrefour Bonus Card van de winnaar) vóór 19 maart 2019.

3. Alle prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen dus niet worden overgedragen, noch worden omgeruild in contanten of uitgewisseld.

4. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekenning van een prijs of als de mail van de Organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de Organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm dan ook.

5. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt te zijn of als een prijs door een winnaar niet wordt opgeëist binnen de 3 weken na het einde van de Wedstrijd, zonder dat de Organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de Organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op enige schadevergoeding onder welke vorm dan ook.

6. Iedere (schriftelijke) vraag over deze Wedstrijd moet worden verstuurd naar: Carrefour Belgium – Bonus Card –Olympiadenlaan 20 – 1140 Evere.

7. Per winnaar wordt er slechts één prijs toegekend (per Bonus Account) gebaseerd op de cumul van de scores die werden behaald tijdens de deelnameperiode van de Wedstrijd ten belope van maximaal één deelname per Bonus Account per dag.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden bepaald op basis van automatische gegevensverwerking. De Organisatoren kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een storing aan de computernetwerken, noch voor verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of door technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de Website.

2. De Organisatoren kunnen de deelname van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat zij hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld, indien verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers met dezelfde gebruikersnaam – d.w.z. hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te forceren, een vermenigvuldiging van accounts …

3. De Organisatoren behouden zich het recht voor om, als de omstandigheden het vereisen, het reglement of de Wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid hiervoor kan worden ingeroepen. De Organisatoren kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Wedstrijd of van de toegekende prijzen.

4. De deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt. De Organisatoren bieden geen garanties wat betreft de gewonnen prijs.

5. De deelnamekosten zijn uitsluitend voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de Organisatoren hen de kosten voor hun deelname aan de Wedstrijd terugbetalen.

6. De Organisatoren kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor onterechte, onvolledige of foute gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en die aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. Indien de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kunnen de Organisatoren geenszins aansprakelijk worden gesteld. De Organisatoren kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen.

8. De Organisatoren besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Wedstrijd en aan het beheer van hun website. Desondanks is het mogelijk dat de weergegeven informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website van de Organisatoren of op ander (promotie)materiaal, van welke aard dan ook, dat door de Organisatoren openbaar wordt gemaakt, kunnen niet ingeroepen worden tegen de Organisatoren, noch enige verplichting scheppen voor de Organisatoren.

9. Deelname aan deze Wedstrijd impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de grenzen van internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, de risico's op onderbrekingen en meer algemeen de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via internet, de afwezigheid van de bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico's op besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

10. Bijgevolg kunnen de Organisatoren onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor (niet-limitatieve lijst):

- de inhoud van de diensten op voormelde website en in het algemeen voor alle informatie en/of gegevens die verspreid worden op de geraadpleegde diensten op de Website;

- de overdracht en/of de ontvangst van alle gegevens en/of informatie op internet;

- storingen van het netwerk die het goede verloop/de goede werking van de website onmogelijk maken;

- defecten in het materiaal van ontvangst of in de communicatielijnen;

- het verlies van post of elektronisch papier, in het algemeen het verlies van gegevens;

- verzendproblemen of verlies van brieven of e-mails;

- de werking van software;

- de gevolgen van virussen, (informatica)bugs, onregelmatigheden of technische defecten;

- schade toegebracht aan de computer van een deelnemer;

- technische, materiële of softwarematige defecten, van welke aard dan ook, die de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wedstrijd onmogelijk hebben gemaakt of hebben beperkt of die het systeem van een deelnemer hebben beschadigd.

11. Er wordt gepreciseerd dat de Organisatoren niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die afkomstig is van een onderbreking, gelijk welke storing, een opschorting of het einde van de Wedstrijd, om gelijk welke reden, noch voor elke directe of indirecte schade die, op welke manier dan ook, voortvloeit uit een verbinding met de Website. Alle deelnemers moeten de passende maatregelen nemen om hun eigen gegevens en/of software die zijn opgeslagen op hun computeruitrusting, te beschermen tegen inbreuken. De verbinding met de Website en de deelname van de deelnemers aan deze Wedstrijd gebeuren volledig op de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.

12. De aansprakelijkheid van de Organisatoren kan in het algemeen niet worden ingeroepen in geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis buiten hun wil om. De Organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade van welke aard dan ook die kan voortkomen uit de deelname aan deze Wedstrijd. Voor zover de overdracht van de antwoorden enkel op basis van automatische gegevensverwerking gebeurt, zijn de deelnemers zich ervan bewust en aanvaarden ze dat de Organisatoren niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een storing in het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken die worden veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die tussenkomen bij de overdracht van de formulieren en het hosten van de Website. Als de Wedstrijd volledig of gedeeltelijk moet worden verplaatst, geannuleerd, onderbroken om redenen buiten de wil van de Organisatoren om, dan zijn de Organisatoren daar in geen enkele vorm aansprakelijk voor.

13. De Organisatoren stellen alles in het werk om de toegang tot de Website en tot de Wedstrijd op elk ogenblik mogelijk te maken, zonder enige verplichting hiertoe. De Organisatoren kunnen op elk ogenblik, meer bepaald omwille van technische redenen, updates en onderhoud, de toegang tot de Website en de Wedstrijd onderbreken. De Organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan.

14. De Organisatoren verbinden zich ertoe om samen met de dienstverleners alle middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat het systeem voor het bepalen en het tellen van de stemmen en het toekennen van de prijzen conform dit wedstrijdreglement verloopt. Indien er desondanks toch een fout zou optreden die het toekenningsysteem beïnvloedt, kunnen de Organisatoren hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de deelnemers. De Organisatoren kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het genot, noch voor het gebruik dat de winnaar maakt van zijn gewonnen prijs.

15. De Organisatoren maken noch geven rechtstreekse garanties m.b.t. de prijs en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (in)directe schade die door de gewonnen prijs wordt veroorzaakt. De prijs is ondeelbaar en moet zo worden aanvaard. Deze prijzen zijn persoonlijk en zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar voor een andere prijs of voor contant geld. Verder behouden de Organisatoren zich het recht voor om de aangekondigde prijs te wijzigen of te vervangen door een andere prijs.

Artikel 7: Persoonsgegevens

In het kader van het beheer van deze Wedstrijd verwerkt Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en conform haar privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www2.be.carrefour.eu/fr/content/protection-de-la-vie-privee.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en door HighCo DATA NV (onderaannemer van Carrefour) voor het beheer van deze Wedstrijd.

De gegevens zoals de naam, de voornaam, het e–mailadres worden gehaald uit de database van Carrefour.

In voorkomend geval kan het e-mailadres van de deelnemer worden vermeld.

De datum en het tijdstip van het antwoord alsook het antwoord op de algemene voorwaarden van de actie, van de Carrefour Bonus Card (in voorkomend geval) en van de toestemming met de elektronische communicatie alsook de taal zullen ook worden bewaard door Carrefour.

De contactgegevens en de gegevens m.b.t. de toestemming zullen door Carrefour worden bewaard in het kader van de uitoefening van de Carrefour Bonus Card dienst.

De score die werd behaald bij iedere deelname, alsook de datum en het tijdstip van het behalen van iedere score worden bewaard.

De gegevens van deelname aan het spel worden door HighCo DATA tot één (1) maand na afsluiting van de actie bewaard.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven, tenzij mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.

De Organisatoren zullen alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden.

De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium NV.:

• via ons contactformulier beschikbaar op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249

• telefonisch op het nummer 0800/9.10.11

• schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel

De Organisatoren bewaren de verzamelde persoonsgegevens gedurende de noodzakelijke duur van het beheer van deze Wedstrijd en uiterlijk tot 30 april 2019.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Hou er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet van de verwerking ervan, uw deelname aan deze Wedstrijd zal worden geannuleerd. Gelieve voor de uitoefening van uw rechten ons privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link https://www.carrefour.eu/nl/privacy.html .

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of vals of foutief adres leidt automatisch tot eliminatie van deelname.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Wedstrijd en die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Brusselse rechtbanken.