You are here

REGLEMENT VAN DE ACTIE “DUBBELE BONUSPUNTEN” VAN CARREFOUR

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de spaaractie ’DUBBELE BONUSPUNTEN’ (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Arnaud Fraiteurlaan 15-23, bus A12, 1050 Elsene en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. De actie start op 16/12/2019 en eindigt op 24/12/2019 middernacht.

3. Deelnemen aan deze actie geldt als een volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement dat beschikbaar is aan het onthaal van de hypermarkten Carrefour en op www.verdubbeljouwpunten.be.

4. Wanneer de deelnemer deze regels niet naleeft, leidt dat automatisch tot volkomen ongeldigheid van zijn deelname en het verlies van zijn winst, indien van toepassing, zonder dat organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder recht op schadevergoeding. Het is niet mogelijk om aan deze actie deel te nemen op een andere dan in deze regels beschreven wijze.

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

1. Deze actie is bestemd voor alle klanten van de hypermarkten Carrefour, market en express in België alsook op carrefour.eu en die houder zijn van de Carrefour Bonus Card. Deelnemen aan de actie is voorbehouden voor natuurlijke personen (particulieren) die reeds 18 jaar zijn.

2. De medewerkers en de personeelsleden van de nv Carrefour Belgium en van Touch Agency, alsook hun familieleden, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie mogen deelnemen aan deze actie, op voorwaarde dat zij regelmatig ingeschreven zijn en indien zij de voorwaarden van dit reglement naleven.

3. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

4. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

5. Alle klanten die zich geregistreerd hebben overeenkomstig artikel 4 en die aankopen hebben gedaan in een Carrefour-winkel zoals hierboven beschreven tijdens de periode van 16/12/2019 tot en met 24/12/2019, en die hun Carrefour Bonus Card gebruikten, zullen recht hebben op verdubbeling van hun standaard Bonuspunten (1 Bonuspunt per 2 euro aankopen, exclusief promoties, exclusief wettelijke uitzonderingen).

Artikel 3: Winsten

Het bedrag, in de vorm van Bonuspunten, waarop zij recht hebben komt overeen met het aantal Bonuspunten verdiend op hun Carrefour Bonus Card tussen 16/12/2019 en 24/12/2019 inbegrepen. Met een maximum van 10.000 Bonuspunten oftewel een waarde van 100 EUR

Dit bedrag wordt omgezet in Bonuspunten voor Carrefour-klanten met een Carrefour Bonus Card.

De toekenning en het gebruik van deze Bonuspunten gebeurt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card.

De verdubbeling van de Bonuspunten zal toegekend worden par Carrefour Bonus Card-rekening en dit ten laatste voor 16 januari 2020.

Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: https://support.carrefour.eu/hc/nl/.

Artikel 4: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. Om aan deze actie te kunnen deelnemen en te kunnen genieten van de verdubbeling van Bonuspunten in de vorm van Bonuspunten gelinkt aan de Carrefour Bonus Card-account van de deelnemer, moeten de deelnemers zich voor of tijdens de actieperiode inschrijven met behulp van hun Carrefour Bonus Card, uiterlijk op 24/12/2019 om middernacht, zoals hieronder beschreven.

Om te kunnen deelnemen identificeren de deelnemers zich via het platform op de website www.verdubbeljouwpunten.be.

- ofwel met de pincode (Carrefour Bonus Card, gecodeerde geboortedatum en postcode)

- ofwel via Carrefour Connect. Gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres worden gerecupereerd bij onze database Carrefour.

Indien het e-mailadres niet door klant werd ingevuld bij zijn inschrijving voor de Carrefour Bonus Card of tijdens zijn creatie van een Carrefour-account, kan de klant dat nog opgeven. Ook de volgende gegevens worden gevraagd:

- Goedkeuring van de voorwaarden va het getrouwheidsprogramma Bonus Card als hij dit nog niet zou gedaan hebben;

- Aanvaarding van het reglement van de actie.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd.

- Bekendmaking van zijn e-mailadres als hij dit nog niet zou gedaan hebben

De organisator communiceert het aantal gewonnen Bonuspunten op het einde van de actie per sowieso per e-mail.

Indien een deelnemer zich inschrijft na het begin van de actie (met zijn naam, voornaam, e-mailadres en het nummer van zijn Carrefour Bonus Card), worden al zijn aankopen aan de kassa van Carrefour-winkels sinds het begin van actie in aanmerking worden genomen vanaf het begin van de actie, op voorwaarde dat de Carrefour Bonus Card werd gescand tijdens de aankoop.

2. Enkel de aankopen waarbij de Carrefour Bonus Card werd gescand komen in aanmerking.

3. De aankoop van volgende producten zijn uitgesloten voor de actie: tabaksproducten, elektronische sigaret, alcohol (behalve wijnen, schuimwijnen en bieren), geschenkkaarten, statiegeldflessen, vuilniszakken van de gemeente en andere wettelijke uitzonderingen. Deze producten worden niet opgenomen in de berekening van de Bonuspunten.

Artikel 5: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich in te schrijven en om de correcte gegevens door te geven. Carrefour Belgium nv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld ingeval er een verkeerd e-mailadres of verkeerde gegevens werden opgegeven, wat een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer oplevert.

2. De beslissingen van Carrefour Belgium zullen onherroepelijk zijn.

3. Deze verdubbeling in Bonuspunten zal niet kunnen worden ingewisseld tegen zijn waarde in geld of andere zaak, dienst of voordeel van eender welke aard. De verdeling van deze verdubbeling van Bonuspunten is persoonlijk en kan niet worden doorgegeven noch verkocht aan derden.

4. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om, indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de wil van het bedrijf dit rechtvaardigen, over te gaan tot het volledig of gedeeltelijk beperken, opschorten, wijzigen, uitstellen, uitbreiden, annuleren of delegeren van de organisatie van deze actie. Carrefour Belgium nv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een dergelijke wijziging. Deelnemen aan de actie impliceert automatisch, en zonder beperkingen, de aanvaarding van het reglement van de actie door de deelnemer.

5. Carrefour Belgium nv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor feiten die niet kunnen worden toegeschreven aan het bedrijf, zoals het fout doorgeven van gegevens, computerstoringen of, in geval van overmacht, gebeurtenissen en noodsituaties buiten de wil van het bedrijf die het bedrijf ertoe brengen om het spel op eender welk ogenblik, indien de omstandigheden dit vereisen, te verkorten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren.

6. Voor de houders van de Carrefour Bonus Card gelden de algemene voorwaarden van het programma Carrefour Bonus Card.

7. In geval van fraude zal de deelnemer de Bonuspunten waarop hij recht had, worden geweigerd, onverminderd elke verdere juridische afhandeling.

8. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

1. In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Touch Agency voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

2. De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten (de aankopen die recht geven op Bonuspunten), het totaal aantal Bonuspunten.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (16/01/2020 – de uiteindelijke toekenning van de Bonuspunten), zijnde 16/03/2020.

3. De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

 Via ons contactformulier, beschikbaar op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/;

 Per telefoon op 0800/9.10.11;

 Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van uw gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om uw rechten uit te oefenen kan u onze privacy policy raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

4. De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.