You are here

REGLEMENT VAN HET SPEL « WOW»

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van het spel “WOW” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Evere, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be en in de applicatie van Carrefour.

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen gedomicilieerd in België en die aan de kassa een coupon hebben verkregen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in de winkels Carrefour hypermarkten, Carrefour market, de Carrefour express in België of online op de website carrefour.be.

2. De Actie begint op 05/01/2022 (startdatum van de Actie) en eindigt op 07/02/2022 om middernacht. Voor bestellingen geplaatst op Carrefour.be moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode gebeuren.

3. Van 05/01/2022 tot en met 07/02/2022 wordt aan de kassa één coupon toegekend voor elke € 25 in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market en de online aankopen op de website www.carrefour.be en voor elke 12,50 EUR in de buurtwinkels Carrefour express, op vertoon van uw Carrefour Bonus Card, met uitzondering van tabak, alcohol, huisvuil, gemeentelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen, of bij de aankoop van deelnemende producten die in de winkel worden aangeduid

4. Om geldig te kunnen deelnemen aan de actie moet de deelnemer in het bezit zijn van een Carrefour Bonus Card en een coupon hebben verkregen en uitgedeeld aan de kassa. Hij moet dan:

- Zich kenbaar maken in de applicatie van Carrefour of op de website bonusland.be, ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 05/01/2022 tot en met 07/02/2022. Deze authenticatiegegevens worden niet opgeslagen. Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer:

- De QR-code van de coupon scannen die hij/zij vooraf heeft verkregen aan de kassa, op de Carrefour-applicatie, of de unieke code op bonusland.be activeren.

- Het reglement aanvaarden, dat kan worden geraadpleegd op de website www.bonusland.be en op de applicatie van Carrefour.

-De hoofd- en schiftingsvraag beantwoorden.

Het moment waarop de deelnemer zich inschrijft, wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de gegevens die hij/zij verstrekt juist, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 4: De winsten

1. De deelnemer zal een e-mail ontvangen waarin hij/zij wordt bedankt voor zijn/haar deelname.

2. De winnaars zijn de deelnemers die de hoofdvraag en de schiftingsvraag juist beantwoorden. Als niemand de schiftingsvraag juist heeft beantwoord, is de winnaar de deelnemer die de hoofdvraag juist heeft beantwoord en wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag ligt. Bij een gelijkstand wordt de winnaar bepaald op basis van het tijdstip van inschrijving, waarbij de deelnemer die het eerst heeft geantwoord tot winnaar wordt uitgeroepen.

3. In het totaal zijn er 10.000 winnaars die elk een aankoopbon van 50 EUR winnen.

4. Er wordt slechts één prijs per spelsessie toegekend per gezin in het bezit van dezelfde Carrefour Bonus Card.

5. De winsten worden verdeeld in 5 spelsessies, als volgt:

- Periode 1 (van 05/01/2022 t.e.m. 09/01/2022): 2.000 winnaars;

- Periode 2 (van 10/01/2022 t.e.m. 16/01/2022): 2.000 winnaars;

- Periode 3 (van 17/01/2022 t.e.m. 23/01/2022): 2.000 winnaars;

- Periode 4 (van 24/01/2022 t.e.m. 30/01/2022): 2.000 winnaars;

- Periode 5 (van 31/01/2022 t.e.m. 07/02/2022): 2.000 winnaars.

6. De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card verzonden. De coupons kunnen slechts één keer worden gebruikt per Carrefour Bonus Card-account en voor een totaalticket van minstens 50 EUR met uitzondering van tabak, alcohol, leeggoed, gemeentelijke vuilniszakken, postzegels en andere wettelijke uitzonderingen. Terugbetaling van een eventueel restbedrag is niet mogelijk, noch contant, noch via een voucher.

7. De coupons worden na iedere spelsessie verstuurd, 10 dagen na het einde van de periode:

- Periode 1 : verzending op 19/01/2022, coupon geldig t.e.m. 19/02/2022;

- Periode 2 : verzending op 26/01/2022, coupon geldig t.e.m. 26/02/2022;

- Periode 3 : verzending op 02/02/2022, coupon geldig t.e.m. 02/03/2022;

- Periode 4 : verzending op 09/02/2022, coupon geldig t.e.m. 09/03/2022;

- Periode 5 : verzending op 17/02/2022, coupon geldig t.e.m. 17/03/2022.

8. Als het opgegeven e-mailadres niet correct blijkt gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welk vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

9. Iedere coupon is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

10. Iedere coupon is, in combinatie met zijn Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkt en Carrefour market in België, zoals vermeld op de coupon zelf, tot en met de datum die vermeld staat op de coupon.

11. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

12. Bij weigering van de coupon of het niet-toekennen van de coupon aan de winnaar om andere redenen, gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. Voor zover de bepaling van de door de deelnemer gewonnen besparingen en voordelen, uitsluitend gebeurt op basis van een computerprocédé, kan de organisator niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zonder dat de organisator verantwoordelijk kan worden gesteld. Verdacht gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot: de opzetting van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde gebruikersidentificatie - d.w.z. hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op basis van de inschrijvingsgegevens op de website -, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de accounts…

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De organisator kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gehouden.

4. De deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de organisator de deelnamekosten van de actie terugbetaalt.

6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde gegevens die door de deelnemers werden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd of onbekend e-mailadres.

7. De deelnemer kan de coupons niet inruilen voor andere koopwaren dan wat gewonnen is.

8. Mocht de Actie worden afgelast of gewijzigd (evenals de eventuele winsten) wegens overmacht of om redenen die verband houden met de door de regering genomen maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie, kan de organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op www.carrefour.be/nl/privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord op de Carrefour-platformen, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, datum en uur van inschrijving, antwoord op de algemene voorwaarden van de actie, van de Carrefour Bonus Card (indien van toepassing) en toestemming voor elektronische communicatie, e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, aantal deelnames aan de wedstrijd.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Touch Agency voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (07/02/2022), zijnde 06/04/2022. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (07/08/2023) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: www.carrefour.be/nl/privacy.html.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.