You are here

OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE « COLLECT & REFRESH »

Artikel 1 : Algemene bepalingen

1. De voorwaarden van de spaaractie “Collect & Refresh” (hierna genoemd “de Actie”) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door Coca-Cola European Partners Belgium bvba, met maatschappelijke zetel te Bergense Steenweg 1424, 1070 Brussel, ondernemingsnummer 0425.071.420 (hierna genoemd “Coca-Cola”) en door Carrefour Belgium B.V., met maatschappelijke zetel te Avenue des Olympiades, 20, 1140 Evere, ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna genoemd “Carrefour”). deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud. Bij het niet naleven van dit reglement door de deelnemer, wordt de deelname onmiddellijk nietig verklaard en indien van toepassing verliest de deelnemer eveneens de prijs, zonder dat de organisatoren hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het is niet mogelijk om op een andere wijze aan deze Actie deel te nemen dan in onderhavig reglement wordt beschreven.

3. Het reglement is beschikbaar op de website: www.collect.win.carrefour.eu.

Artikel 2 : Bepalingen voor deelnemers

1. Deze actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die eigenaar zijn van een Carrefour Bonus Card.

2. Deelname is persoonlijk en mag niet aan derden worden overgedragen

3. Zijn uitgesloten van deze Actie, alle personen die er aan deelnemen onder de vorm van een georganiseerde samenwerking, hetzij in het kader van een juridische entiteit of een feitelijke vereniging, hetzij door gelijk welke samenwerking die de winstkansen verhoogt, hetzij een samenwerking die door de organisatoren verdacht wordt van fraude.

4. Alle vaste of tijdelijke werknemers van de organisatoren en van Coca-Cola Services nv of van een onderneming of derden die aan deze vennootschappen verbonden zijn voor het uitwerken van de Actie, , alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen kunnen niet aan de Actie deelnemen.

Artikel 3 : Deelnemingsvoorwaarden

1. De Actie is alleen geldig in België in de Carrefour supermarkten, hypermarkten, supermarkten Carrefour Market evenals de buurtwinkels Carrefour Express.

2. De Actie begint op 16/06/2014 en treedt in werking voor onbepaalde duur. Niettemin behouden de organisatoren zich het recht om de Actie vroegtijdig en op elk ogenblik te beëindigen zonder voorafgaande melding. De organisatoren zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een vroegtijdig beëindiging van de Actie.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.collect.win.carrefour.eu, ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect. Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mail adres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook de algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

sparen voor bepaalde offertes, inbegrepen gadgets en kortingen. Bij de aankoop van deelnemende producten zal de deelnemer zijn Carrefour Bonus Card aan de kassa van zijn Carrefour supermarkt vertonen. Enkel de aankopen waarvoor de geregistreerde Carrefour Bonus Card wordt gescand zullen in aanmerking komen.

5. De deelnemende producten zijn (alle formaten en smaken):

Coca-Cola Zero, Coca-Cola regular, Coca-Cola light, Sprite, Fanta, Honest, Fuze Tea, Fïnley, Appletiser, Aquarius, Nalu, Monster, Capri-Sun, Minute Maid, Chaudfontaine, AdeZ.De organisatorische bedrijven behouden zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de lijst met deelnemende producten te wijzigen

6. Bij elk aankoop van deelnemende producten in de Carrefour supermarkten waarbij de geregistreerde Carrefour Bonus Card wordt gescand, zal een aantal CAPS krediet worden berekend. Die CAPS worden gelijksoortig toegekend rekening houdend met het volume: minder dan 33cl = 2 CAPS; tussen 33cl en 1l (incl.) = 5 CAPS; 1,25l = 7 CAPS; 1,5l = 10 CAPS; 2l = 13 CAPS. Voorbeeld: aankoop van 6x 1l Chaudfontaine en van 3 cans Coca-Cola 33cl → 6 x 5 CAPS voor Chaudfontaine en 3 x 2 CAPS voor Coca-Cola = 36 CAPS.

7. De samengevoegde CAPS worden opgenomen op de persoonlijke pagina van de deelnemer die de evolutie kan opvolgen. De informatie wordt 2 keer per maand geüpdatet en elke maand zal de deelnemer een e-mail ontvangen met een overzicht van de CAPS en van de beschikbare offertes om de CAPS in te ruilen. De deelnemers zullen maximum 2 offertes per maand mogen bestellen.

Artikel 4 : Prijzen

1. • De verzamelde CAPS mogen, op elk moment, gewisseld worden gedurende een periode van 1 jaar, startend op de dag dat de verzamelde CAPS opgeslaan werden op de persoonlijke pagina van de deelnemer (Opslaan gebeurt 2 keer per maand – zie vorige), tegen aanbiedingen zoals gadgets en kortingen. Het aantal CAPS die nodig zijn om te kunnen wisselen met een aanbod is aangeduid op de site www.collect.win.carrefour.eu en kan op elk moment gewijzigd worden door de organisatorische bedrijven zonder voorafgaande kennisgeving. Op elk ogenblik kunnen de samengevoegde CAPS worden ingeruild voor offertes, hetzij gadgets of kortingen. De deelnemer heeft de keuze tussen de verschillende offertes rekening houdend met het nodige aantal CAPS, de beschikbare voorraden en de beperking tot maximum 2 offertes per maand. Het nodige aantal CAPS voor het inruilen is beschikbaar op de website www.collect.win.carrefour.eu.

2. Wanneer de deelnemer genoeg gespaard heeft en zijn prijs gekozen heeft zal hij een e-mail ontvangen betreffende de organisatie voor de overhandiging van de prijs.

3. Indien het gecommuniceerde adres niet correct blijkt te zijn of indien de winnaar geen antwoord geeft binnen de toegekende termijn, zal de prijs toegekend worden aan de organisatoren en zal de winnaar alle recht verliezen op gelijk welke compensatie gelijk onder welke vorm.

4. Indien de prijs gekozen door de deelnemer aan huis afgeleverd dient te worden, zal de deelnemer zijn woonplaats communiceren. In dit geval, als het gecommuniceerde adres niet correct blijkt te zijn, zal de prijs toegekend worden aan de organisatoren en zal de winnaar alle recht verliezen op gelijk welke compensatie in welke vorm dan ook.

5. De prijzen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar aan derden, noch inwisselbaar tegen andere producten noch inwisselbaar tegen geld.

6. Er wordt niet gecommuniceerd (schriftelijk of telefonisch) over de resultaten van de Actie.

7. In het geval van weigering van de prijs of niet toekenning van de prijs voor welke reden dan ook, dan wordt de prijs aan de organisatoren toegekend en verliest de winnaar elk recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid

1. Gezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

2. De organisatoren kunnen de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon, dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts,…

3. De organisatoren hebben het recht om, indien de omstandigheden het eisen, dit reglement of de Actie te verkorten, verlengen, aanpassen of intrekken, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten van welke aard dan ook, die het direct of indirect gevolg zijn van de deelname aan de Actie of aan de toegekende prijzen. De verantwoordelijkheid van de organisatoren kan dus niet ingeroepen worden.

4. De deelnemer erkent dat hij deelneemt op zijn eigen risico’s.

5. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

• ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die het gevolg zijn van deelname aan deze actie, van de toekenning van de prijs, van de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit ongeacht de aard ervan;

• verliezen en/of vertragingen, van welke aard dan ook, die veroorzaakt worden door derden (vliegmaatschappij, transportmaatschappijen, handling-maatschappij, enz.).

• drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

• extra kosten en / of verblijfskosten of vervoerskosten – buiten de kosten waarvan in onderhavig reglement uitdrukkelijk is vermeld dat ze ten laste worden genomen door de organisatoren – en die de winnaar eventueel moet dragen in het kader van zijn/haar deelname aan de actie, de ontvangst van de prijs en het gebruik dat hij/zij ervan zal maken.

6. Het feit dat de organisatorische bedrijven geen rechten uitoefenen op het huidig regelement moet op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een verzwakking op dat recht.

Artikel 6 : Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totaal aantal CAPS.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Touch Agency voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/;

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 18 maanden (dit wil zeggen wanneer de deelnemer gedurende 18 maanden geen deelnemende producten meer heeft gekocht of geen CAPS heeft ingewisseld).

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 7 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal geïnterpreteerd en uitgevoerd worden volgens het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Actie en die niet bij minnelijke schikking kunnen opgelost worden, zullen uitsluitend door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement Brussel beoordeeld worden.