You are here

REGLEMENT VAN HET SPEL « COCA-COLA »

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van het spel “Coca-Cola” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website https://bonusland.win.carrefour.eu/nl/cocacolawintv

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in de winkels Carrefour hypermarkten, Carrefour market, Carrefour express in België of online op de website carrefour.eu.

2. De Actie begint op 22/03/2021 (startdatum van de Actie) en eindigt op 25/04/2021 om middernacht. Het bestaat uit 2 fases: de aankoopfase die begint op 22/03/2021 en eindigt 19/04/2021 om middernacht, en de speelfase die begint op 22/03/2021 en eindigt 25/04/2021 om middernacht. De coupons, om de winsten te ontvangen op het einde van de actie, kunnen worden gedownload in een e-mail verzonden vanaf 30/04/2021 en bruikbaar tot de datum die op de coupon zelf geschreven staat, namelijk 16/052021 voor de coupon in Bonuspunten en 29/08/2021 om middernacht (einddatum van de actie) voor de coupon van de TV.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website https://bonusland.win.carrefour.eu/fr/cocacolawintv ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 22/03/2021 tot en met 19/04/2021. Deze authenticatiegegevens worden niet opgeslagen.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

● De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be

● Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

● De algemene voorwaarden hebben aanvaard van de Carrefour Bonus Card waarmee wordt deelgenomen.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Door zich in te schrijven kan de deelnemer alleen deelnames tot het spel krijgen door de deelnemende producten te kopen, zoals omschreven in artikel 3.7. De deelnemer is verplicht zijn Carrefour Bonus Card voor te leggen en te scannen bij aankoop van de deelnemende producten aan de kassa van de deelnemende Carrefour-winkels. Enkel de aankopen tussen 22/03/2021 en 19/04/2021 waarvoor de Carrefour Bonus Card verbonden aan de ingeschreven rekening, werd gescand zullen in aanmerking worden genomen.

5. Indien de registratie plaatsvindt na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die sinds het begin van de Actie in deelnemende Carrefour-winkels zijn gekocht, in aanmerking worden genomen, op voorwaarde dat de Carrefour Bonus Card bij de aankoop aan de kassa is gescand.

6. Het is toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, spelen mee voor hetzelfde spel. Het is niet mogelijk om meer dan één prijs te winnen per Carrefour Bonus Card-rekening.

7. Het aantal deelnemende merken kan in de loop van de actie toenemen. Wijzigingen zullen aan de deelnemer worden meegedeeld. De deelnemende producten zijn alle multipack-producten (formaat per 2, per 4, per 6, per 8, per 12, …) van de merken Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Sprite, Fanta, Aquarius, Fuze Tea, Chaudfontaine, Fïnley en Minute Maid die verkocht worden in de deelnemende winkels aangeduid in artikel 3.1.

8. De waarde die wordt meegeteld voor de Actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

9. Carrefour volgt tijdens de Actie het aantal aankopen van de deelnemer. Elke week ontvangt de deelnemer een e-mail met een overzicht van zijn spaarniveau.

Artikel 4: Het spel

1. De deelname aan de Actie moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in Artikel 3. Enkel de deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten.

2. Elke aankoop van 2 deelnemende producten per kassaticket, tussen 22/03/2021 en 19/04/2021 geeft recht op een deelname aan de wedstrijd. Elke week (31/03, 07/04, 14/04 en 21/04/2021) wordt er een e-mail verzonden naar de deelnemers die recht hebben op één of meer deelnames aan de wedstrijd, afhankelijk van hun aankopen. Alleen aankopen van deelnemende producten waarvoor de Carrefour Bonus Card werd gescand, komen in aanmerking.

3. Elke deelnemer verklaart het volledige reglement en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

4. Deze wedstrijd is geen kansspel in de betekenis van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Het is ook geen loterij in de zin van artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht.

5. Het spel is een « behendigheidswedstrijd »: voor elke deelname krijgt de deelnemer 5 strafschoppen. Het doel van de wedstrijd is om tijdens de wedstrijdperiode zoveel mogelijk doelpunten te maken. Aan het einde van de spelperiode (d.w.z. 25/04 om middernacht) worden de doelpunten genoteerd. De 6 deelnemers met het hoogste aantal doelpunten zullen als winnaars worden aangewezen.

6. In geval van gelijke score is degene die als eerste zijn of haar laatste wedstrijd heeft gespeeld de winnaar. Het is het tijdstip van het einde van het spel die in dat geval de winnaar zal bepalen.

Artikel 5: De winsten

1.De deelnemer met de 6 beste scores ontvangen een waardebon die geldig is voor de aankoop van een Samsung 65 AU 8000 televisie in de deelnemende Carrefour-winkels. Indien het product niet beschikbaar is, behoudt Carrefour zich het recht om een gelijkwaardige prijs aan te bieden.

2. De volgende 5.000 hoogste scores ontvangen een coupon met Bonuspunten.

3. De coupons, om de winsten te ontvangen op het einde van de actie, kunnen worden gedownload in een e-mail verzonden vanaf 30/04/2021 en kunnen worden gebruikt tot de datum die op de coupon staat vermeld en in de aangegeven winkels. Voor de coupons met Bonuspunten is de einddatum 16/05/2021. Voor de Samsung televisies is de einddatum 29/08/2021 (einddatum van de actie) om middernacht. Er zal slechts één coupon per winnaar en per inschrijving gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card worden verstuurd. De coupon kan slechts eenmaal per account worden gebruikt.

4. Om de coupon te verzilveren toont de deelnemer zijn Carrefour Bonuskaart en zijn coupon aan de kassa van de deelnemende Carrefour-winkels wanneer hij de deelnemende producten koopt of heeft gekocht.

5. Als het opgegeven e-mailadres niet correct blijkt te zijn, gaat de cheque terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welke vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

6. De winsten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden en niet omgeruild worden tegen geld of producten.

7. Elke coupon is, in combinatie met de Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkten, Carrefour market en Carrefour express in België of online op de website carrefour.eu tot en met de datum die vermeld staat op de coupon.

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier : https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new.

9. Bij weigering van de cheque of het niet-toekennen van de cheque aan de winnaar om andere redenen, gaat de cheque terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke vorm ook.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Voor zover de bepaling van de door de deelnemer gewonnen besparingen en voordelen, uitsluitend gebeurt op basis van een computerprocédé, kan de organisator niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zonder dat de organisator verantwoordelijk kan worden gesteld. Verdacht gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot: de opzetting van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde gebruikersidentificatie - d.w.z. hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op basis van de inschrijvingsgegevens op de website -, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de accounts…

3. De organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat haar aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen. De organisator kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gehouden.

4. De deelnemer aanvaardt dat zijn deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn volledig ten laste van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat de organisator de deelnamekosten van de actie terugbetaalt.

6. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, onvolledige of verkeerde gegevens die door de deelnemers werden meegedeeld en die aanleiding zouden geven tot een verkeerd of onbekend e-mailadres.

7. De deelnemer kan de coupons niet inruilen voor andere koopwaren dan wat gewonnen is.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de coupon.

9. Mocht de Actie worden geannuleerd wegens overmacht, kan de organisator daar geenszins aansprakelijk voor worden gehouden.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van het beheer van deze actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en de onderneming Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de toepasbare wetgevingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform haar Privacybeleid, beschikbaar op https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: de taal, het geslacht, de naam, de voornaam, het e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en tijdstip van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden van de actie, van de Carrefour Bonus Card (in voorkomend geval) en de toestemming met elektronische communicatie, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totale aantal punten.

De deelnemers worden erover ingelicht dat hun persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium N.V. en de onderneming Touch Agency voor de uitvoering van deze Actie. Indien de deelnemer zijn voorafgaande toestemming gegeven heeft door het daartoe voorziene vakje op het inschrijvingsformulier aan te kruisen voor akkoord, kan Carrefour Belgium N.V. diens persoonsgegevens gebruiken om hem in te lichten over de volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De organisator zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent evenwel dat de verzending van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen deze te corrigeren, in te perken of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium N.V.:

● via ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.eu/hc/fr/requests/new;

● telefonisch via het nummer 0800/9.10.11;

● schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel.

De organisator bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor het beheer van deze Actie en tot maximaal twee maanden na het schrappen van deze actie (29/08/2021), d.w.z. 29/10/2021.

De deelnemer heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. In geval van schrapping van zijn gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking ervan, wordt zijn deelname aan deze Actie geannuleerd. Gelieve voor de uitoefening van deze verschillende rechten ons privacy beleid te raadplegen dat beschikbaar is op de link https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische uitsluiting van de deelname tot gevolg.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.