You are here

REGLEMENT VAN DE CASHBACKDAYSACTIE ‘100% TERUGBETAALD’

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden van de cashbackactie ‘100% terugbetaald’ (hierna de ‘Actie’ genoemd) zijn van toepassing op de actie die wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna ‘Carrefour’ genoemd). Voor de uitvoering van deze cashback doet Carrefour een beroep op de vennootschap HighCo DATA nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kruiskouter 1, 1730 Asse, met als ondernemingsnummer 0427.027.949 (hierna ‘HighCo DATA’ genoemd).

2. Deelname aan de actie impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud. Het niet naleven van dit reglement door de deelnemer heeft automatisch tot gevolg dat zijn deelname volledig ongeldig is en dat de terugbetaling volledig verloren gaat, zonder dat de organisator aansprakelijk kan worden gesteld en dus zonder recht op enige compensatie. Het is niet mogelijk om aan deze actie deel te nemen op een andere manier dan deze die in dit reglement is beschreven.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.cashbackdays.be

Artikel 2: Voorwaarden met betrekking tot de deelnemers

1. De deelname aan de Actie is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die in België en het Groothertogdom Luxemburg gedomicilieerd zijn en die in het bezit zijn van een geldige Carrefour Bonus Card.

2. De deelname is persoonlijk en kan in geen geval worden overgedragen aan derden.

3. Van de Actie worden alle personen uitgesloten die eraan deelnemen in het kader van een georganiseerde samenwerking, hetzij in het kader van een of andere feitelijke vereniging, hetzij door op een andere wijze samen te werken om hun kansen op terugbetaling te vergroten, hetzij die door de organisator van fraude worden verdacht.

Artikel 3: Deelnamemodaliteiten- en voorwaarden

1. Deze actie loopt van woensdag 09/10/2019 tot en met zondag 13/10/2019 in de Carrefour Hyper, Market and Drive. Producten met de vermelding ‘100% terugbetaald’ worden alleen terugbetaald voor aankopen die op de in de folder vermelde data werden verricht. Actie voor elke aanbieding beperkt tot één enkele terugbetaling per gezin (een item per product, zelfde naam, zelfde adres, zelfde bankrekening en zelfde Bonus Card-nummer). De consument kan deelnemen aan deze actie in de 3 handelsnamen (Carrefour Hyper, Markt en Drive), maar heeft slechts recht op één terugbetaling per aanbieding voor alle handelsnamen samen.

De verschillende kaarten van eenzelfde account dragen bij tot dezelfde deelname.

2. Aanvragen tot terugbetaling worden uitsluitend ingediend via het onlineformulier www.cashbackdays.be tussen woensdag 25/09/2019 en zondag 13/10/2019.

3. De terugbetalingen worden gegarandeerd als aan alle voorwaarden van de aanbieding is voldaan. De terugbetalingen worden enkel uitgevoerd via bankoverschrijving binnen 6 weken na de datum van afsluiting van uw deelname. Elke deelname die buiten de termijn wordt ontvangen, d.w.z. elke inschrijving na 13/10/2019 en/of die de hierboven beschreven voorwaarden niet naleeft, heeft tot gevolg dat de producten niet worden terugbetaald en dat geen enkele klacht in dat verband zal worden aanvaard.

4. Dit aanbod is enkel geldig in de Carrefour Hyper, Market en Drive en op de 100% terugbetaalde ‘CASHBACKDAYS’-producten die in de actiefolder worden weergegeven (van woensdag 25/09/2019 tot en met zondag 29/09/2019).

5. De artikelen die werden geselecteerd in het 100% terugbetaald ‘CASHBACKDAYS’-aanbod werden in voldoende hoeveelheden besteld voor de duur van de promotie. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen is het echter mogelijk dat sommige artikelen niet meer beschikbaar zijn tijdens uw bezoek aan de winkel. Daarom zijn al onze aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Bij een voorraadtekort zijn geen tegoedbonnen voorzien voor klanten.

6. Door zich in te schrijven, kan de deelnemer een terugbetaling ontvangen door het aankopen van de deelnemende producten die in de folder worden weergegeven. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen bij de aankoop van deelnemende producten aan de kassa van de deelnemende Carrefour-winkels. Alleen aankopen die tussen woensdag 09/10/2019 en zondag 13/10/2019 zijn gedaan en waarvoor de geregistreerde Carrefour Bonus Card werd gescand, worden in aanmerking genomen.

7. De waarde die voor de Actie in aanmerking wordt genomen, is de waarde die daadwerkelijk aan de kassa wordt betaald.

8. Elke klacht met betrekking tot de terugbetaling van de producten moet worden gericht aan HighCo DATA, ofwel per post aan het volgende adres: Actie Carrefour Week 39, c/o HighCo DATA, Kruiskouter 1, 1730 Asse ofwel via e-mail aan: supportnl@cashbackdays.be

Alle klachten moeten vóór 21/11/2019 worden ingediend. Er wordt geen gevolg gegeven aan klachten die na die datum worden ingediend.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Carrefour Belgium verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van deze actie, geheel volgens de wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, en in overeenstemming met haar privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van de Cash Back Days-actie: taal, geslacht, achternaam, voornaam, e-mailadres, e-mailstatistieken, gebruikersnaam, wachtwoord, postcode, geboortedatum, Carrefour Bonus Card-nummer, datum en tijd van registratie, de reactie op de algemene voorwaarden van de actie, van de Carrefour Bonus Card en van de toestemming voor elektronische communicatie (indien nodig), de gekochte deelnemende producten alsook uw kredietkaartnummer voor de terugbetaling van uw aankopen die daarvoor in aanmerking komen.

Deelnemers worden geïnformeerd over het feit dat hun persoonlijke gegevens tijdens deze actie worden verwerkt door Carrefour Belgium SA, in de rol van gegevensbeheerder, en HighCo DATA SA, in de rol van onderaannemer voor het beheer en de organisatie van de actie. Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden verstrekken, behalve in geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. Carrefour Belgium S.A. treft alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het verzenden van deze gegevens via internet nooit zonder risico is. De deelnemer heeft recht op toegang tot de hem betreffende gegevens en kan, indien nodig, om rectificatie of verwijdering vragen door contact op te nemen met Carrefour Belgium S.A. :

• via ons contactformulier dat beschikbaar is op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249

• telefonisch via 0800 / 9.10.11

• schriftelijk naar het volgende adres: Carrefour Belgium - Klantenservice - Olympiadelaan, 20 - 1140 Brussel

U heeft eveneens het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Houd er rekening mee dat uw deelname aan deze actie wordt geannuleerd in geval van verwijdering van uw gegevens of in geval van bezwaar tegen de behandeling.

Raadpleeg ons privacybeleid via https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html om uw rechten te kennen.

HighCo DATA S.A bewaart de persoonlijke gegevens en verzamelt deze gegevens zolang als nodig is voor het beheer van de actie en maximaal aan maanden na afloop van de actie (13/10/2019), dat wil zeggen tot 13/11/2019.

Deelnemers autoriseren alle verificaties met betrekking tot hun identiteit en contactgegevens. Elke valse of onjuiste indicatie van identiteit of adres leidt automatisch tot schrapping van deelname.

Artikel 5: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Belgische wetgeving is van toepassing op dit reglement. Het zal overeenkomstig het Belgisch recht worden geïnterpreteerd en uitgevoerd. Alle eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.