You are here

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE ‘ALTIJD ONTBIJT’

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de spaaractie ‘ALTIJD ONTBIJT’ (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Arnaud Fraiteurlaan 15-23, bus A12, 1050 Elsene en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.altijdontbijt.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.eu.

2. De Actie begint op 02/09/2019 (startdatum van de Actie) en eindigt op 31/12/2019 om middernacht. Voor bestellingen op Carrefour.eu moeten opnames of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden. Bonuscheques kunnen worden gedownload in een e-mail verzonden vanaf 17/01/2020 en bruikbaar tot 29/02/2020 om middernacht (einddatum van de actie).

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.altijdontbijt.be of via de Carrefour-applicatie, ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit van 02/09/2019 tot en met 31/12/2019. Deze autentificatiegegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen: geslacht, naam, voornaam en e-mail adres. Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt ook geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor een bon in Bonuspunten door deelnemende producten (zie Art 3.7) te kopen. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de booschappen tussen 02/09/2019 en 31/12/2019 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

5. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

6. Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot dezelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening. Hoe meer de deelnemer spaart tijdens de Actie, des te meer Bonuspunten hij kan verdienen. Van zodra het maximum is bereikt mag de deelnemer geen tweede deelname beginnen.

7. Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van de volgende merken: Becel et Becel ProActiv, Planta, Vache qui rit, Kiri, Lotus*, Arla Skyr, Benecol, Boerkens, Biaform, Kellogg’s, Lactel, Café Liégeois, Yaos, Alpro**, Quaker, Tropicana, Fitness Granola en St Môret die verkocht zijn bij Carrefour Belgium.

* Enkel de Speculoos Pasta ** Alle producten Alpro uitgezonderd de margarine-producten

8. De waarde die wordt meegeteld voor de actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

9. Het spaarniveau van de deelnemer wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd en om de twee weken wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de status van zijn spaarniveau en de Bonuspunten waar hij recht op heeft. De eerste e-mail wordt verzonden voor 20/09/2019.

10. Als de deelnemer besluit om zich af te melden voor e-mails (via opt-out in deze e-mails), wordt zijn deelname aan de actie geannuleerd en heeft hij daarom niet langer recht op de winst zoals beschreven in Artikel 4.

Artikel 4: Winsten

1. De winsten worden uitgekeerd volgens het bereikte spaarniveau op het einde van de spaaractie (31/12/2019). De mogelijke winsten zijn de volgende:

• Bij aankoop van €25 aan deelnemende producten bereik je het spaarniveau van 200 Bonuspunten;

• Bij aankoop van €50 aan deelnemende producten bereik je het spaarniveau van 500 Bonuspunten;

• Bij aankoop van €100 aan deelnemende producten bereik je het spaarniveau van 1200 Bonuspunten;

• Bij aankoop van €150 aan deelnemende producten bereik je het spaarniveau van 2500 Bonuspunten;

• Bij aankoop van €200 aan deelnemende producten bereik je het spaarniveau van 4000 Bonuspunten.

2. Betreffende de Bonuspunten, in de maand na de het einde van de Actie, wordt een Bonuscheque met de gespaarde Bonuspunten via e-mail verstuurd op het adres dat de deelnemer opgeeft bij zijn inschrijving. Er wordt slechts één Bonuscheque verzonden per registratie gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card. Dezelfde cheque wordt verzonden naar alle deelnemers van dezelfde account. Deze cheque kan maar één keer per account gebruikt worden.

3. De Bonuscheques worden per e-mail verstuurd vanaf 17/01/2020.

4. Om de cheque te verzilveren toont de deelnemer, bovenop zijn Carrefour Bonus Card, zijn Bonuscheque en toont deze aan de kassa wanneer hij voor de tegenwaarde in euro aan deelnemende producten heeft gekocht. Voor de verschillende spaarspaarniveaus zijn dit:

• Bij 200 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 2;

• Bij 500 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 5;

• Bij 1200 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 12;

• Bij 2.500 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 25;

• Bij 4.000 gespaarde Bonuspunten koopt de deelnemer voor een bedrag van € 40.

De Bonuspunten worden op die manier op de rekening van de deelnemer bijgeschreven.

5. Als het opgegeven adres niet correct blijkt gaat de cheque terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welk vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

6. De Bonuscheques zijn strikt persoonlijk en kunnen niet overdragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

7. Elke cheque is geldig in de winkels Carrefour hypermarkten, Carrefour market en Carrefour express tot en met de datum die vermeld staat op de kortingsbon.

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: https://support.carrefour.eu/hc/nl/.

9. Bij weigering van de cheque of het niet-toekennen van de cheque aan de winnaar om andere redenen, gaat de cheque terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. De deelnemer kan de gratis bonnen/kortingsbonnen/cadeau niet inruilen voor andere koopwaren. Indien nodig behoudt Carrefour zich het recht voor om een ander product met een gelijke waarde te bieden voor de voorziene bon. Carrefour kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele defecten en/of problemen met de producten verkregen via de bon. De deelnemer ontheft de organiserende bedrijven van elke aansprakelijkheid.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de bon.

9. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: taal, geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de electronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totaal aantal Bonuspunten.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Touch Agency voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer ekent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/;

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op hetvolgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (29/02/2020), zijnde 30/04/2020.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van uw gegevens of verze tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om uw rechten uit te oefenenkan u onze privacy policy raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.