You are here

REGLEMENT VAN HET SPEL “BONUS GAMES”

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van het spel “Bonus games” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig op de website www.bonusland.be

2. De Actie begint op 19/07/2021 (startdatum van de Actie) en eindigt op 29/08/2021 om middernacht. De coupons, om de winsten te ontvangen op het einde van de actie, kunnen worden gedownload in een e-mail verzonden vanaf 08/09/2021 en bruikbaar tot de datum die op de coupon zelf geschreven staat, namelijk 10/10/2021 om middernacht (einddatum van de actie).

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 19/07/2021 tot en met 29/08/2021.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

● De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

● Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

● De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card waarmee hij/zij deelneemt.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer gratis producten of coupons in Bonuspunten winnen.

5. Het is toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, spelen mee voor hetzelfde spel. Het is niet mogelijk om meer dan één prijs te winnen per Carrefour Bonus Card-rekening.

Artikel 4: Het spel

1. De Bonus Games-actie stelt verschillende spellen voor. U kunt elk spel zo vaak spelen als u wilt. Bij elk spel zijn er gratis producten of Bonuspunten te winnen.

2. De deelname aan het wedstrijdspel moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 3. Alleen deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. Op de website www.bonusland.be wordt de Deelnemer uitgenodigd mee te doen aan de Actie door op de knop ‘Ik speel mee’ te klikken.

3. Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

4. Deze wedstrijd is geen kansspel in de betekenis van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Het is ook geen loterij in de zin van artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht.

5. Het is een “vaardigheden”-spel om de best mogelijke score te behalen. Deelnemers met de 150 beste scores gedurende de hele periode van de Actie worden aangeduid als winnaars en winnen een gratis product. Deelnemers met de 151ste tot 5000ste hoogste score winnen een e-coupon in Bonuspunten.

6. In geval van gelijke score is degene die het eerst heeft gespeeld de winnaar. Het is het tijdstip van het einde van het spel die in dat geval de winnaar zal bepalen.

Artikel 5: De winsten

1. Deelnemers met de 150 hoogste scores ontvangen een e-coupon om hun gratis product in de winkel af te halen en de overige 5000 hoogste scores ontvangen een e-coupon in Bonuspunten:

a. Charles Liégeois-spel: 150 e-coupons die recht geven op 1 gratis pak Espresso gemalen koffie van 250 g of 5000 e-coupons "Bij aankoop van een product Charles Liégeois ontvangt u 100 Bonuspunten".

b. Mattel-spel: 150 e-coupons die recht geven op een gratis Uno-spel of 5000 e-coupons "Bij aankoop van 20€ in het Mattel Games-assortiment ontvangt u 500 Bonuspunten".

c. Quaker-spel: 150 e-coupons die recht geven op een gratis product Quaker Cruesli Frambalicious of 5000 e-coupons "Bij aankoop van twee producten Quaker Cruesli naar keuze ontvangt u 150 Bonuspunten".

2. De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de deelnemer bij de registratie heeft meegedeeld. Er wordt slechts één e-coupon per gewonnen prijs en per inzending gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card verzonden. De coupon kan slechts eenmaal per account worden gebruikt.

3. De coupon wordt per e-mail verstuurd vanaf 08/09/2021.

4. Om de coupon in te wisselen, moet de deelnemer de coupon en zijn Carrefour Bonus Card afgeven aan de kassa van de deelnemende Carrefour-winkels, samen met het gratis product dat hij of zij in de winkel heeft gekozen.

5. Als het opgegeven e-mailadres niet correct blijkt gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, onder welk vorm ook. Carrefour kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

6. Iedere coupon is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden aan derden en niet ingeruild worden tegen geld of producten.

7. Iedere coupon is, in combinatie met zijn Carrefour Bonus Card, geldig in de winkels Carrefour hypermarkt en Carrefour market in België, zoals vermeld op de coupon zelf, tot en met de datum die vermeld staat op de coupon.

8. Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new.

9. Bij weigering van de coupon of het niet-toekennen van de coupon aan de winnaar om andere redenen, gaat de coupon terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. De deelnemer kan zijn coupon enkel inruilen voor de cadeaus zoals hierboven beschreven.

8. De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de bon.

9. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de electronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totale aantal punten van het spel.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv, Touch Agency en Lucky Cycle (hoster van het spel) voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer ekent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new ;

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op hetvolgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (10/10/2021), zijnde 10/12/2021.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.