You are here

ACTIEREGLEMENT CARREFOUR “SUMMER TOUR”

Onderwerp

1. De naamloze vennootschap Carrefour Belgium, met maatschappelijk zetel te Olympiadenlaan 20 in 1140 Evere, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0448.826.918 (hierna “Carrefour” of “Organisator”), organiseert een actie met de naam "Summer Tour" (hierna: de "Actie"). Dit reglement (hierna: het "Reglement") bepaalt de op de Actie toepasselijke algemene voorwaarden. Het Reglement is steeds verkrijgbaar aan het onthaal van de deelnemende winkels van Carrefour (Carrefour Hypermarkt, Carrefour Market en Carrefour Express) in België, op de website proefbelgie.carrefour.eu (hierna “Website”) en op www.carrefour.eu

2. De Actie begint op 03.07.2019 en eindigt op 30.08.2019 (vouchers worden uitgedeeld in alle deelnemende Carrefour winkels tot en met 27.08.2019). De Actie vindt uitsluitend plaats op het Belgisch grondgebied.

Deelnamevoorwaarden

3. De deelname aan de Actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het Reglement. Geen enkele betwisting ervan wordt in overweging genomen. Het niet-naleven van dit Reglement wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van de deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat de Organisator verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan op de wijze en met toepassing van de voorwaarden beschreven in huidig Reglement.

4. Deelnemen aan de Actie is voorbehouden voor natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn en hun verblijfplaats in België hebben. De medewerkers en de personeelsleden van de Organisator, evenals de betrokken promotiebureaus, en hun familieleden (in de zin van de leden van eenzelfde gezin of personen die samenwonen onder hetzelfde dak), die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze Actie, mogen aan de Actie deelnemen op voorwaarde dat ze een voucher met code (bewijs van deelname) hebben verkregen via een van de officiële distributiekanalen.

5. Zullen worden uitgesloten van deelneming: alle personen die georganiseerd samenwerken, collectief deelnemen of samenwerken in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of op om het even welke andere manier, met het doel hun kans op succes pogen te vergroten.

Verloop van de Actie

6. Om aan de Actie deel te nemen (en hierna als "Deelnemer" gekwalificeerd te worden) moet de kandidaat voldoen aan de voorwaarden in artikel 3-5. Elke klant van Carrefour ontvangt een voucher met unieke code aan de kassa van elke Carrefour hypermarkt, Carrefour Market en Carrefour Express en voor aankopen op carrefour.eu die worden afgehaald in een Carrefour winkel in België per aankoopschijf van 25,00 euro op alle producten beschikbaar bij Carrefour (met een maximum van 10 vouchers met code per ticket) en met uitzondering van tabaksproducten, alcohol, gemeentelijke vuilniszakken, leeggoed, telefoonkaarten, iTunes kaarten, toegangsbewijzen voor attractieparken en wettelijke uitzonderingen. Met behulp van de voucher, moet de Deelnemer vervolgens surfen naar de Website en zich vervolgens te registeren door ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit van 03.07.2019 tot en met 30.08.2019. Deze authenticatiegegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen: naam, voornaam en e-mail adres. Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt ook geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

7. Vervolgens kiest de Deelnemer de provincie/regio die hij/zij wil ontdekken/openen. Elke voucher met unieke code geeft toegang op de Website om 1 van de 11 provincie/regio’s te openen. Bij het openen van elke provincie/regio kan de Deelnemer deelnemen aan de wedstrijd om een kortingsbon te winnen (zie punt 10). Na het openen van de 11 provincies/regio’s kan de Deelnemer bovendien ook meedingen naar de hoofdprijs (zie punt 11). Het tijdstip waarop de deelnemer een regio selecteer en waarop de vragen beantwoord wordt ook geregistreerd.

8. Alle kosten die voortvloeien uit de deelname aan de Actie (internetverbinding, verplaatsingen …) zijn volledig ten laste van de Deelnemers. In geen enkel geval kunnen Deelnemers de terugbetaling van hun kosten aan de Organisator vragen.

Bepaling van de winnaars

Voor de drie verschillende prijzen:

9. E-cards: bij het openen van elk van de 11 provincies/regio’s, kunnen de Deelnemers een e-card versturen naar een ontvanger naar keuze via e-mail. De ontvanger heeft in dat geval recht op de e-card met de voordelen zoals hieronder beschreven (zie punt 13) via email vanaf het adres aangeleverd door de deelnemer in het kader van deze aktie.

10. Tussentijdse prijzen: elke dag gedurende de Actie worden zestien (16) kortingsprijzen uitgereikt. Elk uur tussen 7u en 22u wordt een kortingsbon uitgedeeld aan de eerste Deelnemer die in een bepaald uur als eerste Deelnemer met zijn/haar unieke code een nieuwe provincie/regio heeft geopend (m.a.w. er is elke dag één winnaar om 7u, één winnaar om 8u, etc.) Elke Deelnemer (zelfde customerID) kan slechts één kortingsbon van 20 euro winnen in het kader van de deelname aan de Actie.

11. Hoofdprijs: elke Deelnemer die tijdens de duur van de Actie alle 11 provincies/regio’s geopend heeft, kan bovendien meedingen naar één van de hoofdprijzen. Hiervoor dient de Deelnemer de twee wedstrijdvragen en schiftingsvraag te beantwoorden. De 100 winnaars van de hoofdprijzen zijn de Deelnemers die de wedstrijdvragen juist hebben beantwoord en wiens antwoord op de schiftingsvraag eveneens juist is of het juiste antwoord het dichtst benadert. In geval van ex aequo, is de winnaar de Deelnemer wiens deelname als eerste ontvangen is door de Organisator. Gedurende de Actie kan elke Deelnemer (zelfde naam, voornaam, mailadres) slechts één keer deelnemen aan de Actie om een hoofdprijs te winnen.

12. De schiftingsvraag voor de hoofdprijs (artikel 11) is de volgende: “Hoeveel klanten (waarbij 1 kasticket gelijk staat aan 1 klant) doen hun aankopen in de Hypermarket Carrefour in Korbeek-Lo op zaterdag 13 juli 2019 tussen 8u30 en 20u”.

Prijzen

13. De e-cards geven recht op een korting van 10% op de aankoop van Belgische producten (de lijst met artikelen waarvoor de e-card geldig is, kan verkregen worden op aanvraag). Elke e-card is geldig op alle aankopen van Belgische producten in alle Carrefour winkels van België tussen 03.07.2019 en 15.09.2019, met uitzondering van tabaksproducten, alcohol, gemeentelijke vuilniszakken, leeggoed, telefoonkaarten, iTunes kaarten, toegangsbewijzen voor attractieparken en wettelijke uitzonderingen.

14. De tussentijdse prijzen bestaan uit vouchers die recht geven op een korting van 20 euro met geldigheid van 03.07.2019 tot en met 30.09.2019. Gedurende het verloop van de Actie, worden in totaal 944 vouchers uitgedeeld. Elke voucher is uniek en bijgevolg maar één keer geldig in alle Carrefour winkels van België. De 20 euro korting is geldig op alle aankopen met uitzondering van tabaksproducten, alcohol, gemeentelijke vuilniszakken, leeggoed, telefoonkaarten, iTunes kaarten, toegangsbewijzen voor attractieparken en wettelijke uitzonderingen. De Deelnemer ontvangt zijn gewonnen voucher per e-mail op het email adres dat hij/zij heeft opgegeven in het kader van de deelname aan de Actie.

15. De hoofdprijs bestaat uit een trip bij Weekendesk met een waarde van 400 euro met geldigheid van 01.09.2019 tot en met 31.08.2020. Gedurende het verloop van de Actie, worden in totaal 100 hoofdprijzen uitgedeeld. De hoofdprijzen en de rechten verbonden aan die prijzen voor de winnaars zijn strikt onderworpen aan de toepassingsvoorwaarden die de volledige exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de vereenvoudigde vennootschap met aandelen Weekendesk, gevestigd te Rue de Tocqueville 75, 75017 Parijs. De voorwaarden kunnen geconsulteerd worden op de website van Weekendesk (www.weekendesk.be/proefbelgiecarrefour). Aanvaarding van de voorwaarden van Weekendesk is vereist indien de Deelnemers een hoofdprijs willen ontvangen.

Procedure voor het contacteren van de winnaars en het ontvangen van de prijzen

16. De E-cards: de deelnemer ontvangt bij het zelf versturen van zijn deelname een email met de bon in bijlage . Het email adres aangeleverd voor de aktie zal aangegeven worden als de verzender.

De tussentijdse prijzen: de deelnemer krijgt onmiddellijk bericht bij deelname of hij heeft gewonnen of niet. De winnaars ontvangen de winnende bon van de organisator op het email adres aangeleverd voor de deelname aan de wedstrijd. De bon zal verstuurd worden als bijlage in de mail.

De hoofdprijs: de winnaars zullen verwittigd worden of ze gewonnen hebben vóór 30 september 2019 via een email van de organisator op het email adres dat werd aangeleverd voor de deelname aan de wedstrijd. De winnaars krijgen nadien verdere instructies voor het valideren van hun prijs en het reserveren van hun trip via Weekendesk aan de hand van een uniek chequenummer en uniek activeringscode. Het chequenummer en de activeringscode staan niet op naam en kunnen bijgevolg aan derden met een ander email adres worden overgedragen. Noch de Organisator noch Weekendesk kan verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen die voortvloeien uit het overdragen van het chequenummer en de activeringscode aan een derde persoon met een ander e-mailadres.

17. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij de juiste gegevens correct ingeeft. De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de gegevens (onjuist e-mailadres of onjuiste gegevens) waardoor de winnaars niet zouden kunnen worden gecontacteerd of een gewonnen prijs niet opgestuurd of afgehaald kan worden.

18. Ingeval de wedstrijd wordt geannuleerd, verliest de winnaar elk recht op de prijs en op om het even welke compensatie in welke vorm ook. Bij weigering, niet-afhaling binnen de termijn, of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisator niet binnen een week wordt beantwoord, om welke reden ook, kan de Organisator beslissen om de prijs toe te kennen aan de volgende winnaar in de orde van het klassement en de vorige winnaar verliest alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

19. Indien nodig behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijzen in te ruilen tegen een ander prijs met een vergelijkbare waarde. Geen enkele prijs zal kunnen worden ingeruild tegen de contante waarde ervan of tegen om het even welk ander voorwerp, om het even welke andere dienst of om het even welk ander voordeel van welke aard ook. De prijzen zijn ondeelbaar, persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen of verkocht aan derden.

Aansprakelijkheid

20. Behoudens in het geval van ernstige fout of opzet, kunnen noch de Organisator, noch haar personeel of derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de Actie aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, ongeacht de aard ervan, die kan ontstaan naar aanleiding van, dan wel in het kader van de deelname aan de Actie, of zouden voortvloeien uit de organisatie ervan, van de aanwijzing van de winnaars of de toekenning (of niet-toekenning) van de prijzen ongeacht de oorzaak, de oorsprong of de gevolgen ervan, zelfs wanneer de Organisator geïnformeerd is over de risico's van dergelijke schade.

21. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde levering of een onjuiste werking van de prijzen die in het kader van deze Actie worden gewonnen. De prijzen zullen in geen geval kunnen worden ingeruild tegen contant geld of in welke andere vorm ook. Er kan geen schriftelijke of telefonische correspondentie worden gevoerd over het Reglement, de vragen, de uitvoering, het verloop en de verwerking van de Actie.

22. De selectie van de winnaars kan op geen enkele manier worden betwist. De Organisator behoudt zich het recht voor om de organisatie van de onderhavige Actie volledig of gedeeltelijk te beperken, op te schorten, te wijzigen, uit te stellen, uit te breiden, te annuleren of te delegeren, als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de wil van het bedrijf om dat rechtvaardigen. De beslissingen van de Organisator zijn onherroepelijk en de Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke wijziging.

23. De Organisator en haar personeel of derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de Actie, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle feiten die niet toe te schrijven zijn aan de Organisator en diens aangestelden, met name fouten met betrekking tot de verzending van de prijzen, het verlies ervan tijdens de verzending, de niet-ontvangst of de beschadiging ervan, de laattijdige levering ervan, eventuele slechte werking van de Website, enz. De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van verlies of diefstal van de prijs, of in het geval van frauduleus handelen door een derde in verband met de Actie.

24. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die inherent zijn aan de Website en/of aan het mailsysteem en het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van de Website. De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën die in het kader van deze Actie worden gebruikt, en de configuratie van het materieel en/of de software die de Deelnemer gebruikt.

25. Het gebruik van de door de Organisator ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade geleden ten gevolge van het genot van de gewonnen prijs.

26. Het is streng verboden om de vouchers met code te kopiëren, op welke manier ook. Elke gekopieerde of gereproduceerde voucher met code zal worden beschouwd als fraude en brengt automatisch de uitsluiting van de deelneming met zich mee.

27. De vouchers met unieke code mogen niet op de openbare weg gegooid worden.

28. Het is streng verboden om de aangeboden Actievoorzieningen (inclusief de Website) te wijzigen of te proberen te wijzigen, met name om er de resultaten of elk element dat de afloop van de Actie en de winnaars van de Actie bepaalt, te wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens

29. In het kader van het beheer van deze Actie verwerkt de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemers conform de toepasselijke wetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU/2016/679) en conform het privacybeleid, beschikbaar op https://www.carrefour.eu/nl/privacy.html.

30. De Deelnemers zijn erover geïnformeerd dat de Organisator hun persoonsgegevens zullen verwerken voor het beheer van de Actie.

31. In het kader van het beheer van de Actie zullen de volgende gegevens worden verwerkt: aanvaarding van deze algemene voorwaarden en het huidige Reglement, aanvaarding van de Carrefour Bonuskaart voorwaarden, consent van de Carrefour Bonuskaart digitale communicaties, Carrefour Bonuskaart nummer, klantnummer, antwoorden op vragen, datum en tijdstip van deelname, naam, voornaam, taal, e-mailadres, voucher code nummer.

32. De Organisator houden de verzamelde persoonsgegevens bij tijdens de periode die nodig is voor het beheer van de Actie en uiterlijk tot 2 maanden na afloop van de Actie.

33. De Organisator geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers niet door aan derden, tenzij bij voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de Deelnemer.

34. De Organisator neemt alle noodzakelijke voorzorgen om de gegevens geheim te houden. De Deelnemer erkent echter dat het verzenden van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

35. De Deelnemer heeft recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben, kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met de Organisator:

• via ons contactformulier dat beschikbaar is op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249

• telefonisch op 0800 - 91011

• schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium - Klantendienst - Olympiadenlaan 20 - 1140 Brussel.

36. U heeft ook het recht om u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Houdt u er wel rekening mee dat uw deelname aan deze Actie wordt geannuleerd wanneer u uw gegevens laat verwijderen of wanneer u zich tegen de verwerking verzet. Om uw rechten te doen gelden, raadpleegt u ons privacybeleid dat beschikbaar is onder de volgende link: https://www.carrefour.eu/nl/privacy.html.

37. De Deelnemers geven toestemming voor alle controles met betrekking tot hun identiteit en hun gegevens. Elke aanwijzing van een valse of onjuiste identiteit of een vals of onjuist adres brengt automatisch de uitsluiting van de deelneming met zich mee.

Wijziging van de Actie

38. De Organisator behoudt zich het recht voor om de organisatie van de Actie te wijzigen, en te allen tijde de Actie op te schorten, uit te stellen of te beëindigen, zonder vooropzeg, zonder vermelding van de redenen ervan en zonder schadeloosstelling van de Deelnemers of derden. In zulk geval zal de Organisator dit vermelden op de Website.

39. Indien de Organisator gedwongen zouden zijn om vroegtijdig een einde te maken aan de Actie, de Actie te wijzigen of stop te zetten op grond van het niet passende gedrag van één van de Deelnemers, behoudt de Organisator zich het recht voor om vergoeding van de daardoor geleden schade te vorderen.

Bezwaren en klachten

40. Klachten inzake de Actie moeten schriftelijk binnen (7) werkdagen na het einde ervan worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Organisator. Klachten kunnen nooit mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die niet tijdig worden ingediend, niet schriftelijk werden geformuleerd of waarvan de auteur niet op naam kan geïdentificeerd worden, worden niet behandeld.

41. De Actie staat onder toezicht van de Organisator. In het geval van overmacht, bij niet voorziene gevallen of in het geval van betwisting, kan de Organisator alle nodige beslissingen nemen om het goede verloop van de Actie te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zijn niet voor beroep vatbaar.

42. De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer – en desgevallend een winnaar – uit te sluiten en zal de toekenning worden geweigerd van de prijs die de Deelnemer toekomt bij inbreuk op één of meerdere deelnamevoorwaarden of bij misbruik, bedrog of verraderlijke deelname aan de Actie, onverminderd elke latere gerechtelijke vervolging. De Organisator kan Deelnemers uitsluiten indien wordt vastgesteld of vermoed dat deze hebben geprobeerd om aan het legitieme verloop van de Actie schade toe te brengen door middel van vals te spelen, piraterij of andere frauduleuze, misleidende of oneerlijke praktijken (en dit met inbegrip van het genereren van deelnames of stemmen door middel van script, macro, robotten, programma’s of andere geautomatiseerde middelen). In zulke gevallen kan de Organisator de betrokken Deelnemers eveneens uitsluiten van deelname aan toekomstige acties.

Toepasselijk recht en geschillen

43. De Deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten inzake toepassing of de uitlegging van de Actie eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met de Organisator alvorens andere stappen te ondernemen.

44. Als een bepaling van het Reglement als nietig of ongeldig moet worden aangemerkt, behouden de overige bepalingen van het Reglement hun geldigheid. De Organisator is gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

45. Het onderhavige Reglement wordt geregeld door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij geschillen.