You are here

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD ‘1895’

Artikel 1: Algemeen

1. Huidige voorwaarden van de wedstrijd ‘1895’ (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Touch Agency met als maatschappelijke zetel Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde en ondernemingsnummer 0875.535.364 (hierna ‘Touch Agency’).

2. Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3. Het reglement is beschikbaar op de website www.actie1895.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1. Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma en lid van de 1895 Official Belgian Fan Club.

2. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3. Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4. De werknemers en medewerkers van Carrefour en Touch Agency, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1. De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.eu.

2. De Actie begint op 19/04/2021 (startdatum van de Actie) en eindigt op 07/11/2021 om middernacht. Voor bestellingen op carrefour.eu moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.actie1895.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer die zich bevindt op de achterzijde van zijn/haar 1895 Officiële Belgische Fan Club lidmaatschapskaart, geboortedatum en postcode, en dit vanaf 19/04/2021 tot en met 07/11/2021.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Deze inloggegevens worden niet opgeslagen. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

• De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

• Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor deelnames aan de wedstrijd De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen en scannen aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels bij zijn aankopen. Alleen de boodschappen met een minimumbedrag van €20 gedaan tussen 19/04/2021 en 07/11/2021 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

5. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

6. Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

7. Het aantal keren dat de deelnemer langs de kassa is gegaan met aankopen van ten minste 20 EUR wordt gedurende de hele actie door Carrefour bijgehouden. Om de 2 weken wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de status van zijn spaarniveau via mail.

Artikel 4: De wedstrijd

1. Per kassaticket met aankoopbedrag van minstens €20 tussen 19/04/2021 en 07/11/2021 geeft recht op een deelname aan de wedstrijd. Tijdens de inschrijving mag de deelnemer reeds een eerste keer deelnemen. Deze deelname zal pas geldig zijn als er tijdens de periode van de Actie ook minstens één aankoop van een deelnemend product is gebeurd. Enkel de boodschappen met aankoopbedrag van minstens €20 waarvoor de Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

2. De extra deelnames kunnen gebruikt worden door in te loggen op www.actie1895.be. Iedere 2 weken zullen in de statusmail van Bonusland de extra deelnames vermeld worden met een link naar de wedstrijdvragen.

3. Er kan tot 14/11/2021 middernacht worden deelgenomen aan de wedstrijd.

Artikel 5: Toewijzing van de winst

1. De winnaar is de persoon die voldoet aan alle wedstrijdvoorwaarden:

- Hij of zij moet correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door zijn/haar gegevens in te vullen en voor minstens €20 per kassaticket hebben gekocht.

- Hij of zij moet correct geantwoord hebben op de hoofdvraag van de wedstrijd en correct geantwoord hebben op de schiftingsvraag. Als niemand de schiftingsvraag correct heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvraag correct beantwoord heeft en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. In geval van ex aequo wordt de winnaar bepaald door een trekking.

2. Elke maand zijn er andere hoofdvragen maar dezelfde schiftingsvraag, die gaat als volgt:

Hoeveel kassa-tickets zullen er op 06/11/2021, van opening tot sluiting, uitgegeven worden in de volgende Carrefourwinkels:

o Hypermarkt Carrefour Kraainem: Wezembeeklaan 114, 1950 Kraainem

o Carrefour market Antwerpen Groenplaats: Beddenstraat 2, 2000 Antwerpen

o Carrefour express Luik Cathédrale: rue de la Cathédrale 111, 4000 Luik

3. In totaal zullen er 360 winnaars zijn. Deze 360 winnaars krijgen het aankoopbedrag van hun 1895 Official Belgian Fan Club lidkaart (ter waarde van 25€) terugbetaald in Bonuspunten.

4. De winnaars zullen vanaf 18/11/2021 gecontacteerd worden via e-mail. De 2.500 Bonuspunten zullen worden gestort op hun ingeschreven Carrefour Bonus Card-rekening vóór 30/11/2021.

5. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

6. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

7. Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocédé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2. Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3. Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5. De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7. Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden. Carrefour kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, en Touch Agency, als onderaannemer, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie: naam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totale aantal Bonuspunten.

Om hun prijs te kunnen ontvangen zullen de deelnemers uitgenodigd worden om hun volledige adresgegevens mee te delen aan Carrefour Belgium.

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Touch Agency voor de uitvoering van huidige Actie. In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

- Via ons contactformulier, beschikbaar op: https://support.carrefour.eu/hc/nl/requests/new ;

- Per telefoon op 0800/9.10.11;

- Schriftelijk op het volgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (30/11/2021), zijnde 20/01/2022.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

De deelnemers staan alle controles van hun identiteit en hun gegevens toe, iedere indicatie van valse of foutieve identiteit of adres heeft een automatische eliminatie van de deelname tot gevolg.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.