Terms and conditions

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden bepalen de procedure die Carrefour Belgium heeft ontwikkeld voor de elektronische registratie en identificatie van Gebruikers van Carrefour Belgium via Carrefour Connect.

Het Carrefour Connect-systeem:

a. vereist maar één enkel paswoord voor alle deelnemende onlinediensten van Carrefour Belgium. De gebruiker dient zich maar éénmaal aan te melden teneinde toegang te verkrijgen tot de beveiligde zones van de verschillende onlinediensten van Carrefour Belgium waarvoor hij zich heeft ingeschreven. De Gebruiker moet zich dus niet meerdere keren aanmelden en dient slechts eenmaal zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.

b. vereist maar één enkele aanmeldingsprocedure per Platform voor meerdere diensten zodat de Gebruiker niet meerdere keren dezelfde informatie moet ingeven.

c. vereist slechts één enkele afmelding per Platform om alle sessies van alle deelnemende onlinediensten van Carrefour Belgium te sluiten.

d. De gebruikersnaam is uniek en eigen aan elke Gebruiker. Eenzelfde gebruikersnaam kan niet tweemaal gebruikt worden teneinde zowel geregistreerd te worden zowel als Professioneel Gebruiker als Particulier Gebruiker.

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor ten gepaste tijde de nodige updates door te voeren van het Carrefour Connect-systeem. Carrefour Belgium zal het nodige in het werk stellen om de hinder naar de Gebruikers toe tot een minimum te beperken. Desalniettemin kan Carrefour Belgium niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele hinder of schade geleden door de Gebruiker ten gevolge van deze updates

2. Definities

Carrefour Belgium of Carrefour: Carrefour Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20 te 1140 Brussel en met ondernemingsnummer 0448.826.918 en met BTW nummer [BE 448.826.918].

Platform: Carrefour websites of de mobiele applicatie.

Carrefour Connect: is een mechanisme voor de elektronische registratie en identificatie van de gebruikers van de Carrefour-websites en /of mobiele applicatie. Hierdoor moeten Gebruikers maar één keer inloggen op hun account teneinde te kunnen navigeren tussen de verschillende beveiligde zones van online diensten van Carrefour Belgium per Platform en gebruik te kunnen maken van de diensten van Carrefour. De deelnemende websites, diensten en mobiele applicaties kunnen door Carrefour Belgium te allen tijde worden aangepast.

Gebruiker: Een Particulier Gebruiker en/of Professioneel Gebruiker.

Particulier Gebruiker: natuurlijk persoon van minstens 18 jaar oud die de onlinediensten van Carrefour Belgium gebruikt voor privédoeleinden. Eens u als Particulier Gebruiker geregistreerd bent, kan dit nadien niet meer gewijzigd worden naar een Professioneel Gebruiker.

Professioneel Gebruiker: vertegenwoordiger van een Onderneming die de onlinediensten van Carrefour Belgium gebruikt in het kader van zijn professionele activiteiten. Eens u als Professioneel Gebruiker geregistreerd bent, kan dit nadien niet meer gewijzigd worden naar een Particulier Gebruiker.

Onderneming: Elke organisatie die in hoofd of in bijkomende orde een winstgevende activiteit voert, beschikt over een exploitatiezetel in België en in het bezit is van een Belgisch ondernemingsnummer of BTW nummer. Hieronder eveneens begrepen alle natuurlijke personen die een vrij beroep uitoefenen.

Carrefour Bonus Card: Getrouwheidskaart die toegang geeft tot het Carrefour Bonus Card-getrouwheidsprogramma.

Partnerbedrijven: bedrijven die een overeenkomst hebben met Carrefour Belgium en samenwerken in het kader van het Carrefour Bonus Card-getrouwheidsprogramma.

My Carrefour - account: portaal die de Gebruiker van Carrefour Connect toelaat te genieten van een persoonlijke pagina die hem in staat stelt zijn persoonsgegevens te beheren en met verschillende functies verbonden aan de verschillende deelnemende sites, mobiele applicaties en onlinediensten . Bijvoorbeeld: indien de Gebruiker toegetreden is tot het Carrefour Bonus Card programma en hij deze gegevens heeft meegedeeld in het kader van Carrefour Connect: het consulteren van het saldo van de Carrefour Bonuspunten en onderliggende transacties, het afdrukken of annuleren van Bonuscheques, leden toevoegen aan een Carrefour Bonus Card account, ….Deze Account laat de Gebruiker toe om met éénmalige ingave van username en wachtwoord, direct toegang te verkrijgen tot de beveiligde zones van de verschillende onlinediensten waarvoor hij zich heeft ingeschreven.

3. Kenmerken en modaliteiten van Carrefour Connect

Carrefour Connect vereenvoudigt de toegang tot meerdere deelnemende onlinediensten van Carrefour Belgium aan de hand van één enkele identificatie. De Gebruiker moet rekening houden met de volgende punten om de veiligheid van zijn handelingen te waarborgen:

- De identificatie van de sessie is enkel geldig voor courante browsers die up-to-date zijn, met de laatste software-update;

- In het geval van een mobiele applicatie is de identificatie van de sessie enkel gegarandeerd door Carrefour Belgium indien toestel van de gebruiker over de laatste update beschikt, zowel van de applicatie als het onderliggende operating systeem;

- Als de Gebruiker de sessie sluit vanuit eender welke Carrefour Belgium-webpagina met de knop 'Afmelden', sluit hij meteen alle open web sessies ;

- Als hij de sessie niet sluit met de knop 'Afmelden' en de webbrowser of mobiele applicatie nog openstaat, kan de Gebruiker alle diensten van de Carrefour Connect gebruiken zonder zich opnieuw te moeten aanmelden, indien deze actie plaatsvindt voor de inschakeling van de automatische deactivatie;

- Een connect sessie is wordt automatisch gedeactiveerd na 12 u.

- Een web sessie blijft 1 uur actief en zal verlengd worden met een zelfde termijn indien de Gebruiker surft naar een van de andere deelnemende websites.;

- Een sessie binnen de mobiele applicatie is onbeperkt geldig. Door gebruik te maken van tokens worden de credentials van de gebruiker nooit op het toestel bewaard, maar zorgen deze tokens ervoor dat de gebruiker op een veilige manier ingelogd kan blijven in de app.;

- Een sessie binnen de mobiele applicatie wordt enkel gesloten indien de Gebruiker zich effectief afmeldt voor de mobiele applicatie;

- Indien u bent aangemeld als Professioneel Gebruiker zal u op elke deelnemende online dienst geïdentificeerd worden als Gebruiker voor professionele doeleinden. Indien u bent aangemeld als Particulier Gebruiker zal u op elke deelnemende online dienst geïdentificeerd worden als Gebruiker voor particuliere private doeleinden.

Carrefour Connect heeft als doel:

- De navigatie tussen de verschillende deelnemende websites en diensten te vereenvoudigen en dit per Platform;

- het beheer van wachtwoorden voor de Gebruiker te vereenvoudigen;

- de onlinedeelname aan een wedstrijd of andere acties en/of diensten van Carrefour Belgium te vereenvoudigen door automatisch, nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld, de persoonlijke gegevens in te vullen die nodig zijn om aan die wedstrijden, acties deel te nemen en/of gebruik te kunnen maken van de diensten;

- de navigatie tussen de verschillende deelnemende elektronische Carrefour Connect-kanalen te vereenvoudigen, door de Gebruiker maar één keer te laten aanmelden per Platform.

Bij de aanmaak van een My Carrefour - account, erkent u dat de identificatiemethode en de daaraan gekoppelde gegevens persoonlijk zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze van uw paswoord en aansprakelijk in geval van ontdekking of misbruik ervan.

Indien u op de hoogte bent van het gebruik van uw paswoord zonder uw toestemming of indien uw gebruikersnaam, paswoord of andere identificatiemiddelen verloren bent, dient u onmiddellijk Carrefour Belgium hiervan op de hoogte te brengen:

- via de klantendienst van Carrefour die bereikbaar is op het nummer 0800.9.10.11 of

- via ons contactformulier via de website contact.carrefour.eu/NL/form.html

Indien Carrefour Belgium vaststelt of vermoedt dat uw My Carrefour account, uw gebruikersnaam, uw paswoord of eender welk identificatiemiddel ongeoorloofd gebruikt wordt, behoudt Carrefour zich het recht voor uw My Carrefour-account tijdelijk te blokkeren.

Als de aanmeldingsprocedure gedeactiveerd is, kan u via het contactformulier beschikbaar via de link contact.carrefour.eu/NL/form.html of via de Klantendienst op 0800.9.10.11 vragen om de procedure opnieuw te activeren. Carrefour Belgium behoudt zich in dit geval het recht voor uw identiteit te controleren en dit teneinde een ongeoorloofd gebruik van uw account door derden te vermijden.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van het e-mailadres dat u meedeelt. U verklaart dat het e-mailadres aan u toebehoort en dat derden het niet kunnen gebruiken zonder uw toestemming.

4. Voorwaarden voor het gebruik van Carrefour Connect.

De Gebruiker heeft pas toegang tot de online diensten, aangeboden door de Carrefour Belgium-websites en/of mobiele applicaties, nadat hij de registratieprocedure voor Carrefour Connect en de aanmeldings- en identificatieprocedure gevolgd heeft en hij de desbetreffende contractuele voorwaarden heeft aanvaard.

De Gebruiker moet bij de Carrefour Connect-registratie de volgende gegevens bezorgen:

- Aanspreking;

- Voorkeurstaal;

- Naam en voornaam;

- Adres;

- E-mail;

- Geboortedatum;

- Gegevens van uw Onderneming indien u zich registreert als Professioneel Gebruiker.

Indien de Gebruiker eveneens gebruik wenst te maken van de voordelen van zijn Carrefour Bonus Card, binnen de verschillende onlinediensten waarvoor hij zich heeft ingeschreven, dient hij deze gegevens eveneens te bezorgen op het ogenblik van zijn Carrefour Connect registratie of achteraf binnen het beheer van zijn My Carrefour - account. Indien de Gebruiker zich registreert als Professioneel Gebruiker dient de Carrefour Bonus Card, om te kunnen genieten van de voordelen ervan, gekoppeld te worden aan een Professionele Account zoals bepaald in de voorwaarden van het Carrefour Bonus Card – programma. Indien de Gebruiker zich registreert als Particulier Gebruiker dient zijn Carrefour Bonus Card, om te kunnen genieten van de voordelen ervan, gekoppeld te worden aan een Particuliere Account zoals bepaald in de voorwaarden van het Carrefour Bonus Card – programma.

Elke Gebruiker moet elke wijziging van of fout in zijn gegevens meedelen aan Carrefour Belgium, conform artikel 5. Carrefour Belgium is in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het feit dat de Gebruiker die nieuwe, gewijzigde of foutieve gegevens niet meedeelt.

Die gegevenswijzigingen worden verwerkt binnen de maand volgend op de aanvraag van de Gebruiker.

5. De verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt door Carrefour Belgium NV, op basis van deze overeenkomst,als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer van Carrefour Connect, uw My Carrefour-account en de diensten en producten waarvan u gebruikt maakt en dit in overeenstemming met deze voorwaarden en de privacyverklaring zoals deze kan worden teruggevonden op https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw My Carrefour-account en zolang u gebruik maakt van de diensten aangeboden door Carrefour Belgium. Na beëindiging van uw Account en indien u geen gebruik meer maakt van de diensten van Carrefour Belgium worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd, behoudens wettelijke verplichtingen in hoofde van Carrefour Belgium.

De verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn hernomen in onze algemene privacyverklaring.

We wensen er echter wel op te wijzen dat indien u niet langer gebruik wenst te maken Carrefour Connect en u uw recht op verzet of het recht om uw Gegevens te schrappen uitoefent, u niet langer gebruik kan maken van de diensten die verbonden zijn met uw Account.

6. Opzegging en wijziging

De geldigheidsduur van uw My Carrefour -account is onbeperkt (behoudens hetgeen voorzien onder artikel 5), zolang het Carrefour Connect-programma bestaat. Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor de voorwaarden van het Carrefour Connect-programma te wijzigen of het programma zelfs stop te zetten, conform de wettelijke bepalingen. Carrefour heeft eveneens het recht om deelnemende websites van Carrefour toe te voegen of te schrappen. Carrefour Belgium verbindt zich ertoe dat mee te delen via de site of via het meest geschikte kanaal in functie van de contactgegevens waarover Carrefour Belgium beschikt in het kader van het Carrefour Connect programma.

7. Algemene bepalingen

Carrefour Belgium kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen.

Carrefour Belgium kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, opgelopen in het kader van Carrefour Connect, voor zover deze schade niet het rechtstreeks gevolg is van een grove of opzettelijke fout vanwege Carrefour. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, kan Carrefour Belgium niet aansprakelijk worden gehouden voor falende informaticanetwerken, verlies, vertragingen of gebreken van technische aard, door storingen van de internetverbinding of bij operatoren die tussenkomen in de verzending van gegevens en de hosting van de website.

Carrefour neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw Account en van uw persoonsgegevens.

Elk schrijven met betrekking tot Carrefour Connect moet aan Carrefour Belgium gericht worden op het volgende adres: Carrefour Belgium– Postbus 500 – 1070 Brussel.

De helpdesk en klantendienst van Carrefour is bereikbaar op het nummer 0800.9.10.11 of via het klantenformulier beschikbaar via volgende link:contact.carrefour.eu/NL/form.html

Ontevreden ondanks onze inspanningen ? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op Carrefour Connect van Carrefour Belgium en op de algemene voorwaarden. Bij een geschil zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd

1. Bedrijfsgegevens

Firmanaam: Carrefour Belgium nv

Centrale en maatschappelijke zetel:

Carrefour Belgium

Olympiadenlaan 20

1140 Evere

RPR Brussel – btw BE 0448.826.918

Websites: http://www.carrefour.eu/ en op alle site die CARREFOUR BELGIUM, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen hebben.

Contacteer ons: 0800 9 10 11

2. Algemeen

Deze Applicatie en de Websites worden beheerd door Carrefour Belgium NV, Olympiadenlaan 21, 1140 Evere met ondernemingsnummer 0448.826.918.

Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van deze Applicatie en de Websites.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Websites en mobiele applicaties (Applicatie) van Carrefour Belgium NV , behoudens indien voor een bepaalde website of Applicatie specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die in dat geval zullen primeren. Indien u gebruik maakt van de diensten aangeboden door Carrefour Belgium of deelneemt aan een wedstrijd of actie aangeboden via de Applicatie of Websites, zullen deze diensten, wedstrijden of acties onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden.

Om het even welk gebruik van een Website of Applicatie, met het inbegrip van het louter doornemen van de webspagina’s impliceert dat u deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Behoudens anders luidende wettelijke bepaling, kunnen deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd door loutere publicatie op de verschillende Websites of Applicatie.

Het gebruik van onze Applicatie of Websites impliceert eveneens dat u onze “Algemene privacyvoorwaarden” aanvaardt (https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy). Onze privacyvoorwaarden zijn terug te vinden op de Applicatie als tevens op onze Websites.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

Voorwaarden met betrekking tot specifieke Websites, applicaties of diensten aangeboden door Carrefour Belgium NV kunnen afwijkende bepalingen omvatten die in dat geval zullen primeren.

3. Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld, zijn de merken die worden weergegeven op de Websites of in de Applicatie gedeponeerde handelsmerken van Carrefour Belgium NV of haar licentiegevers.

De Websites en de Applicatie, de onderliggende software alsook de inhoud ervan, met name inzonderheid de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, videobestanden, … zijn beschermd door het auteursrecht en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot voorgaande berusten uitsluitend bij Carrefour Belgium NV dan wel bij haar licentiegevers. De logo’s - onderscheidende kenmerken van de Carrefour-groep - worden beschermd door het merkenrecht.

Elk gebruik van logo's, teksten, beelden, info van persoonlijke aard, die via de Applicatie of Websites beschikbaar zijn, mogen alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium N.V. gebruikt of gereproduceerd worden.

Elke beschadiging van elementen van de Applicatie en of Websites en het gedeeltelijke of gehele reproductie, download, kopie, wijziging, commercieel gebruik van de verschillende elementen van de applicatie en of Websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Carrefour Belgium NV zijn verboden. Daders kunnen vervolgd worden.

4. Licentie Applicatie

Carrefour Belgium NV verleent de gebruiker van de Applicatie een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de Applicatie. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Applicatie of Websites te gebruiken voor commerciële doeleinden. U mag als gebruiker deze Applicatie of Website niet ter beschikkingstellen van derden, verkopen, verhuren, onderwerpen aan reverse engeneering of aanpassen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium NV.

Carrefour Belgium NV heeft te allen tijde het recht om de Applicatie of zijn Websites aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de Applicatie te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de Applicatie te beperken of de toegang tot de Applicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.

5. Gebruik van de Applicatie of Websites

Het gebruik van de Applicatie of Website is voor eigen rekening en risico.

Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar dient deze voor het gebruik van de Applicatie of een van de Websites toestemming te hebben bekomen van zijn ouder of wettelijke voogd. Door deze Applicatie of een van de Websites te gebruiken garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke voogd.

Indien je gebruik wenst te maken van bepaalde functionaliteiten of diensten aangeboden via onze Websites of Applicatie, kan het zijn dat je je persoonsgegevens dient mee te delen. Op verwerking van persoonsgegevens via de Websites of de Applicatie is zijn de “Algemene privacyvoorwaarden” (https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy) van Carrefour Belgium NV van toepassing.

Om onze Websites te kunnen bekijken of gebruik te maken van de Applicatie dient de gebruiker zelf op zijn eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

6. Aansprakelijkheid

Onze Websites en Applicatie zijn met de grootste zorg samengesteld en ontwikkeld. Carrefour Belgium NV kan echter niet garanderen dat de Websites en Applicatie steeds zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar dan wel functioneel zal zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up to date is.

Carrefour Belgium N.V. heeft enkel een inspanningsverplichting met betrekking tot de werking en continuïteit van de Applicatie en haar Websites. Carrefour Belgium N.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

* voor de verbindingssnelheid van de Applicatie en haar Websites vanuit andere Websites en/of applicaties, voor de snelheid waarmee pagina’s van de Applicatie en haar Websites worden geopend en geraadpleegd, voor externe vertragingen, voor de opschorting of de ontoegankelijkheid van de dienst, voor het frauduleus gebruik door derden van alle inlichtingen die op de Applicatie of haar Websites ter beschikking worden gesteld;

* voor feiten die te wijten zijn aan overmacht, pannes en problemen van technische aard met betrekking tot het materiaal, programma’s, netwerksoftware die ervoor kunnen zorgen dat de dienst opgeschorst of stopgezet wordt;

* als de door de Applicatie of Websites aangeboden dienst niet goed functioneert of niet compatibel is met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of materiaal die u gebruikt.

Daarenboven behoudt Carrefour Belgium zich het recht voor om zonder opzeg noch schadevergoeding, geheeld of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk een einde te stellen aan de door haar aangeboden diensten via haar Websites of Applicatie. Carrefour Belgium kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daar uit voortvloeit.

Carrefour Belgium Nv wenst er op te wijzen dat de informatie op haar Websites of Applicatie voor evolutie vatbaar is en raadt u aan om de toepasselijkheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie steeds te controleren.

Alle nodige voorzorgen worden genomen teneinde de correctheid van productinformatie te garanderen. Desalniettemin, worden voedselproducten constant aangepast zodat ingrediënten, voedingswaarden, dieet- en allergenen kunnen wijzigen. Om die reden raden wij u aan om steeds de verpakking en het productlabel steeds te lezen en u niet enkel en alleen te beroepen op de informatie opgenomen op de website. Indien u vragen heeft of advies wenst over onze producten van het merk Carrefour, kan u steeds contact op nemen met onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11, of via het online formulier en met de fabrikant indien het producten van een nationaal merk betreft. Carrefour Belgium NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incorrecte productinformatie aangeleverd door de fabrikant.

U moet uw computersysteem beschermen tegen elke vorm van virussen en/of tegen pogingen van indringing, en een back-up van uw gegevens maken. Carrefour Belgium N.V. kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

U alleen bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de diensten van Carrefour Belgium. Carrefour Belgium N.V. is niet aansprakelijk in geval van klachten en/of procedures tegen haar.

Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om zijn diensten te wijzigen en te verbeteren waar zij het dat nodig of nuttig acht en is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard, die daaruit voortvloeit.

Carrefour Belgium N.V. behoudt zich bovendien het recht voor om zonder opzegtermijn noch schadevergoeding een dienst of alle diensten die door haar in de Applicatie of via haar Websites worden aangeboden, tijdelijk of definitief stop te zetten. Carrefour Belgium N.V. is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard die daaruit voortvloeit.

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op eender welk moment te wijzigen door loutere kennisgeving op haar Websites of applicatie.

7. Externe links

De Applicatie of de Websites kan hyperlinks naar andere Websites en/of applicaties bevatten die op hun beurt onderworpen worden aan hun eigen gebruiksregels, met name betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Het is aangeraden kennis te nemen van de gebruiksregels van die Websites en in het bijzonder van de regels die van toepassing zijn op het gebruik van persoonlijke gegevens. Carrefour Belgium nv is niet aansprakelijk voor andere websites en/of applicaties waartoe u toegang heeft via onze applicatie of Websites, met betrekking tot hun inhoud, werking, de toegang tot die Websites en met betrekking tot het gebruik van de persoonlijke gegevens door die websites.

8. Onwettige inhoud / Goede zeden

Elke handeling waarmee u een andere persoon beperkt of verhindert om de Applicatie of de Websites te gebruiken, is strikt verboden. De Applicatie, de Websites en de informatie die ze bevatten, mag u enkel gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Het is dan ook verboden om via de Applicatie of de Websites onwettige, schadelijke, lasterlijke, pornografische, haatdragende, racistische elementen of elementen die op een andere manier de menselijke waardigheid schenden, te publiceren of te verzenden. Als Carrefour Belgium N.V. op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van verboden inhoud in de Applicatie of haar Websites mag zij de inhoud ervan onmiddellijk verwijderen. Carrefour Belgium N.V. kan alle nodige maatregelen nemen om zijn rechten te doen naleven.

9. Beëindiging gebruik van de Applicatie door de gebruiker

De gebruiker kan het gebruik van de Applicatie op ieder moment beëindigen door de Applicatie van zijn mobiele apparaat te verwijderen.