Bonusvraag Maart 2018

Bonusvraag : Wedstrijdreglement Bonusvraag Maart 2018

Artikel 1 - Voorwerp van dit reglement

De wedstrijd 'Bonusvraag' wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met hoofdzetel in de Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel (België) (KBO. 0448.826.918). Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud. Het gaat om een wedstrijd met aankoopverplichting.

Artikel 2 - De wedstrijd

De deelnemers moeten per transactie van meer dan 10 Bonuspunten een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag beantwoorden.

Wie de eerste vraag correct beantwoordt en het antwoord op de tweede vraag het dichtst benadert, wint.

De wedstrijd is enkel geldig in België.

Artikel 3 - Deelnemers

De wedstrijd loopt van 06/03/2018 tot en met 05/04/2018 om 23.59.

Deelnemen aan de wedstrijd is voorbehouden voor natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn, hun verblijfplaats in België hebben, houder van een Carrefour Bonus Card zijn en een Carrefour-account op de website hebben.

Worden ook uitgesloten van deelname: alle personen die georganiseerd of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of op om het even welke andere manier samenwerken om hun winstkansen te vergroten.

Artikel 4 - Inschrijvingsmodaliteiten

Deelnemen aan de Bonusvraagwedstrijd gebeurt via de Carrefour Bonus Card-webpagina op de website bonuscard.carrefour.eu, waar klanten moeten inloggen op hun Mijn Carrefour Account.

Om deel te nemen, moet de deelnemer tijdens de duur van de wedstrijd meer dan 10 Bonuspunten gespaard hebben voor hij aan de kassa van een van onze Belgische Carrefour-winkels betaald. Enkel de aankopen waarvoor de geregistreerde Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

Om Bonuspunten te sparen, moeten deelnemers hun Carrefour Bonus Card tonen wanneer ze betalen:

- Per aankoopschijf van 2 euro* ontvangen ze 1 Bonuspunt.

- Ze ontvangen ook Bonuspunten dankzij onze promoaanbiedingen in de winkel en onze persoonlijke aanbiedingen onderaan het kasticket of verzonden per e-mail of per post.

In geval van terugname van producten, behoudt Carrefour zich het recht voor om de toegekende Bonuspunten in het kader van die aankoop in te trekken.

·Behalve leeggoed, sigaretten, gemeentelijke vuilniszakken, telefoonkaarten, cheques, geschenkkaarten en andere wettelijke uitzonderingen.

Artikel 5 - Verloop van de wedstrijd

Deelnemen aan de Bonusvraagwedstrijd gebeurt via de Carrefour Bonus Card-webpagina op de website bonuscard.carrefour.eu, waar klanten moeten inloggen op hun Mijn Carrefour Account.

Dezelfde deelnemer kan meerdere keren tijdens de hele wedstrijdperiode meermaals deelnemen (telkens hij voor meer dan 10 Bonus Punten  aankoopt tijdens de wedstrijdperiode in Belgische Carrefourwinkels en waarvoor zijn Carrefour Bonus Card gescand werd).

    De deelnemer schrijft zich in op de website www.carrefour.eu en klikt op de tab Bonusvraag.

    De deelnemer moet inloggen op zijn Carrefour-account.

    Heeft de deelnemer geen account, dan moet hij er een aanmaken door al zijn gegevens (naam en voornaam moeten identiek zijn aan die op de identiteitskaart) in te vullen.

    Hij aanvaardt het reglement van de desbetreffende maand.

    Daarna beantwoordt hij de hoofd- en de schiftingsvraag.

    Als de deelnemer dat wenst en als de uitgevoerde transacties dat toelaten, kan hij opnieuw deelnemen en op 2 vragen beantwoorden. Op het einde van de wedstrijd houden we enkel rekening met het antwoord dat het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, als de deelnemer ook vraag 1 correct beantwoordde. Hij kan dus maximaal één prijs winnen.

 

Artikel 6 - Bepaling van de winnaars en prijsuitreiking

 

De winnaars worden als volgt aan het einde van de wedstrijd bepaald:

Er zullen 3 winnaars zijn

 •  Van de 1e tot de 3e winnaar: een jaar de Huishouden (3 uur elke weken gedurende 52 weken)*

*1 per Regio

 • De prijs van deze wedstrijd is 1 jaar huishoudhulp (via het systeem van dienstencheques) aangeboden aan de 3 winnaars, namelijk 3 uur elke 2 weken (gedurende 52 weken).

  Daoust Dienstencheques neemt contact op met de nieuwe klanten om hun wensen (dagen, uren, frequentie...) te weten. Daoust Dienstencheques zal een huishoudhulp ter beschikking van de winnaar stellen binnen een redelijke termijn nadat deze laatste de daartoe vereiste formaliteiten heeft vervuld. Als de noodzakelijke formaliteiten niet vervuld zijn, kan de huishoudhulp niet ter beschikking worden gesteld.

  Deze formaliteiten bestaan erin dat een overeenkomst wordt ondertekend met de vennootschap Daoust nv en dat er in eigen naam dienstencheques worden besteld bij Sodexo.

  De deelnemers zijn zich bewust van het feit dat de Dienstencheques moeten worden gebruikt conform de modaliteiten die erop van toepassing zijn. De winnaar mag de huishoudhulp enkel in dienst nemen via de diensten van Daoust Dienstencheques. Zelfs als blijkt dat hij al over een huishoudhulp beschikt via een andere erkende onderneming dan Daoust Dienstencheques, kan de winnaar zijn prijs enkel krijgen door de terbeschikkingstelling van een huishoudhulp via Daoust Dienstencheques volgens de bovenvermelde modaliteiten.

  Het personeel van Daoust mag niet deelnemen aan deze wedstrijd.

  De winnaars zijn diegenen die zowel de hoofdvraag als de schiftingsvraag correct beantwoorden. Als niemand de schiftingsvraag correct beantwoordt, is de winnaar diegene die de hoofdvraag correct beantwoordt en wiens antwoord het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert.

  In geval van ex aequo wint de deelnemer die eerst geantwoord heeft.

  De prijzen kunnen door de winnaar niet tegen cash ingeruild of omgezet worden. De prijs is persoonlijk en kan in geen geval aan derden overgedragen worden.

  De lijst met de winnaars wordt gepubliceerd op de website www.carrefour.eu. Enkel de voornaam van de winnaar wordt vermeld.

  Carrefour Belgium nv mag de namen van de winnaars gebruiken zonder dat zij daar een vergoeding voor krijgen.

  Carrefour Belgium nv brengt de winnaars op de hoogte via het e-mailadres dat zij bij hun inschrijving opgaven. Hun telefoonnummer en postadres worden gebruikt voor de overhandiging van hun prijzen. Als het meegedeelde adres niet correct is of als de winnaar niet antwoordt binnen de toegekende termijn, namelijk ten laatste op 15 maart 2018, trekt Carrefour de prijs in en verliest de winnaar het recht op een vergoeding.

  Als de winnaar de prijs weigert, of als de prijs om een andere reden niet uitgereikt werd, trekt Carrefour de prijs in en verliest de winnaar het recht op een vergoeding.

  De beslissingen van Carrefour Belgium nv om de winnaars te bepalen, zijn onherroepelijk. Carrefour Belgium nv is in geen geval aansprakelijk wanneer het van de deelnemer een fout adres of e-mailadres of onjuiste gegevens ontvangt, waardoor het adres van de deelnemer fout of ongekend is. Indien nodig mag Carrefour Belgium nv de prijs inwisselen tegen een ander geschenk met dezelfde waarde. De prijzen kunnen in geen geval ingeruild worden tegen cash of tegen andere voorwerpen, diensten of voordelen van eender welke aard. Er wordt niet schriftelijk of telefonisch gecorrespondeerd over het reglement, de vragen, de uitvoering, het verloop en de verwerking van de wedstrijd. De selectie van de winnaars kan op geen enkele manier worden betwist. Carrefour Belgium nv kan door onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar wil om, of als de omstandigheden voor het goed verloop van de wedstrijd dat vereisen, de organisatie volledig of gedeeltelijk inkorten, uitstellen of wijzigen, overdragen, verlengen, annuleren of delegeren. Carrefour Belgium nv is in geen geval aansprakelijk voor zulke wijziging. Deelnemers aanvaarden automatisch en zonder beperking het wedstrijdreglement.

De prijs

Daoust zal driemaandelijks op de bankrekening van de winnaar (geopend op zijn naam bij een bank op het Belgische grondgebied) het bedrag storten van een dienstencheque (na aftrek van het fiscaal voordeel*) per effectief gepresteerd uur door een huishoudhulp van Daoust, op voorwaarde dat de winnaar deze dienstencheques bij Daoust gebruikt voor minimaal 3 dienstencheques elke 2 weken gedurende 52 weken. Als de winnaar deze verplichting niet nakomt en Daoust Dienstencheques hem toch de huishoudhulp aanbiedt, dan behoudt Daoust Dienstencheques zich het recht voor geen huishoudhulp meer ter beschikking te stellen en het voorziene bedrag niet terug te betalen.

Daoust heeft een inspanningsverplichting om een huishoudhulp te zoeken voor de winnaar. Als Daoust geen huishoudhulp voor de winnaar vindt binnen 6 maanden na de ondertekening van de overeenkomst met Daoust Dienstencheques, zal de winnaar het bedrag van deze prijs op zijn bankrekening ontvangen.

Als de winnaar binnen de 6 maanden die volgen op het contact dat door Daoust Dienstencheques met hem is opgenomen de vereiste formaliteiten zoals uiteengezet door Daoust niet heeft vervuld om een huishoudhulp te verkrijgen, vervalt het recht van de winnaar op de prijs automatisch en van rechtswege zonder dat hij aanspraak kan maken op een andere prijs of op eender welke compensatie of schadevergoeding.

Deze prijzen kunnen niet worden ingeruild of geretourneerd tegen hun contante waarde.

* Prijs van een dienstencheque: Indien de winnaar is gedomicilieerd in Brussel € 9 (prijs van een dienstencheque) - € 1,35 (fiscale aftrek van 15%) = € 7,65. Indien de winnaar is gedomicilieerd in Vlaanderen: € 9 (prijs van een dienstencheque) - € 2,70 (fiscale aftrek van 30%) = € 6,30. Indien de winnaar is gedomicilieerd in Wallonië: € 9 (prijs van een dienstencheque) - € 0,90 (fiscale aftrek van 10%) = € 8,10.

 • Artikel 7 - Aansprakelijkheid

  Carrefour Belgium nv is in geen geval aansprakelijk voor feiten die buiten zijn wil om gebeuren, zoals wanneer de telefoonlijnen slecht werken, als de websites van www.carrefour.eu niet beschikbaar zijn, bij technische problemen die het verdere verloop van de wedstrijd verhinderen, bij onderbreking van de telefooncommunicatie, bij slechte werking van het internet waardoor de wedstrijd in het gedrang komt, bij onderbrekingen, vertraagde verzending van gegevens, computer- of gsm-problemen van de deelnemer of andere problemen die gelinkt zijn aan communicatienetwerken, servers, serviceproviders, gsm-netwerken, hardware of software, bij dataverlies, gevolgen van virussen, gebreken en technische, materiaal- of softwarefouten van eender welke aard waardoor de wedstrijddeelname in het gedrang komt of de computer van een deelnemer beschadigd wordt, bij een fout in de prijsuitreiking, verlies van de prijs tijdens de verzending, niet-ontvangst of beschadiging en vertraagde levering.

  Elke deelnemer moet de nodige maatregelen treffen om zijn eigen gegevens en/of software op zijn computer te beschermen tegen hackers. De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor de verbinding met de website en de deelname aan de wedstrijd.

  Het is strikt verboden om via een bepaald proces de voorgestelde wedstrijdfaciliteiten te wijzigen of proberen te wijzigen om de resultaten of elk element dat de afloop van een wedstrijd of de winnaar van een wedstrijd bepaalt, te beïnvloeden. Bij meerdere deelnames via meerdere accounts of e-mailadressen worden alle deelnames geannuleerd en als ongeldig beschouwd. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om de gelijkheid van elke deelnemer af te dwingen, via gerechtelijke weg of elk ander beschikbaar middel. Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om deelnemers die het goede verloop van de wedstrijd beïnvloeden, uit te sluiten.

  Carrefour Belgium nv is in geen geval aansprakelijk als het door overmacht, door gebeurtenissen buiten zijn wil om of omdat omstandigheden het rechtvaardigen, de wedstrijd moet inkorten, verlengen, uitstellen, wijzigen of annuleren.

  Carrefour Belgium nv is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de prijs.

  Artikel 8 - Informatica en vrijheid

  Carrefour Belgium nv informeert de deelnemers dat het hun naam en gegevens alleen verwerkt in het kader van deze wedstrijd. De gegevens worden verwerkt met behulp van cookies. Conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden persoonlijke gegevens verwerkt in een computerbestand dat enkel gebruikt mag worden door Carrefour Belgium nv voor de organisatie en het goede verloop van de actie. Na de uitdrukkelijke expliciete toestemming van de deelnemer mag Carrefour Belgium nv de persoonlijke gegevens gebruiken om hem de newsletter te sturen. Wanneer de deelnemer bij zijn inschrijving zijn Bonus Card-nummer doorgeeft aan Carrefour Belgium nv, gebruikt Carrefour Belgium nv dat om de klantendatabank te updaten. De deelnemer kan die gegevens raadplegen, wijzigen en opvragen, en dat op eenvoudig verzoek aan Carrefour Belgium nv, Olympiadenlaan 20 in 1140 Brussel.

  Mits uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, die hij geeft door het overeenkomstige vakje aan te kruisen in het inschrijving formulier, kun de partner van Carrefour voor deze Wedstrijd, is Daoust zijn/haar persoonlijke gegevens gebruiken om hem/haar over hun volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen te informeren. U kunt uw nieuwsbriefvoorkeuren wijzigen per email naar Daoust info [at] daoust.be

  Artikel 9 - Toestemming

  Deelnemers aanvaarden dat hun identiteit en hun gegevens gecontroleerd worden. Bij aanwijzingen van een valse of foute identiteit of adres, wordt de deelnemer automatisch uitgesloten.

  Artikel 10 - Reglement

  Er wordt niet over deze actie gecommuniceerd. Het volledige reglement is beschikbaar op www.carrefour.eu.  Dit contract is onderhevig aan het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.